BLOG

(Fot.: pexels.com) Co do zasady mediacja to zorganizowane postępowanie, w którym uczestniczą przynajmniej dwie strony, które dobrowolnie dokładają starań, aby osiągnąć porozumienie i rozstrzygnąć spór korzystając z pomocy bezstronnej i wykwalifikowanej osoby trzeciej w postaci mediatora. Zadaniem mediatora jest pomoc stronom konfliktu w osiągnięciu porozumienia, przy jednoczesnym powstrzymaniu się od wyrażania swojej opinii w zakresie… View Article

(Fot.: pexels.com) Istnieje wiele publikacji, w tym poradników, na temat zabezpieczenia roszczeń wykonawcy oraz inwestora na gruncie niemieckim. Na ich łamach częstokroć pomija się jednak kwestię roszczeń podwykonawcy, które równie często nie są zaspokajane. Rzeczone zabezpieczenie ma ogromne znaczenie dla osób, które prowadzą samodzielna działalność gospodarczą w branży budowlanej.  Problem ten jest żywy zarówno w… View Article

Fot.: pexels.com Niemiecki ustawodawca przewidział dwie możliwości zabezpieczenia roszczeń wykonawcy wobec inwestora o zapłatę należnego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Należą do nich: zabezpieczenie roszczenia o wypłatę wynagrodzenia według paragrafu 648a BGB oraz zabezpieczenie roszczenia o wypłatę wynagrodzenia poprzez ustanowenie hipoteki zabezpieczającej na nieruchomości należącej do inwestora (zgodnie z paragrafem 648 BGB). Obie możliwości przysługują… View Article

Fot.: pexels.com Każda ze stron stosunku umownego ma interes w tym, aby zabezpieczyć swoje roszczenia związane z wykonaniem umowy o roboty budowlane na wypadek upadłości lub niewypłacalności drugiej strony. Zabezpieczeniu podlegają roszczenia związane z odpowiedzialnością wykonawcy za wykonanie robót (zwłokę, odszkodowanie za wypowiedzenie umowy) oraz za wady wykonania robót. Porozumienie między inwestorem a wykonawcą co… View Article

Fot.: pexels.com Wymagalność pełnego wynagrodzenia za roboty budowlane Jeżeli inwestor odebrał roboty budowlane od wykonawcy, rachunek końcowy staje się wymagalny. Odebranie prac przez inwestora nie jest konieczne, jeżeli inwestor odmówił ostatecznie odbioru i dał jednocześnie jasno do zrozumienia, iż stosunek umowny uznaje za zakończony lub w przypadku, gdy inwestor mimo wad wykonania robót budowlanych nie… View Article

Fot.: pexels.com Sporządzając rachunki za wykonane usługi, przedsiębiorstwa budowlane powinny dołożyć wszelkiej staranności, aby dochować wszystkich warunków formalnych przewidzianych zarówno ustawą, jak i zawartą umową. W przypadku kontraktów opartych o przepisy VOB/B prawidłowe sporządzenie rachunku jest bezwzględnym warunkiem wymagalności wynagrodzenia. W razie wadliwego wystawienia przez wykonawcę rachunku, inwestor może, bez popadania w zwłokę, odmówić wypłacenia… View Article

Fot.: pexels.com Odbiór prac zleconych przez inwestora Odbiór prac jest niezmiernie ważną częścią wykonywania umowy o roboty budowlane. Kluczowa przy tej czynności jest jej dokumentacja. Im większą poświęcimy temu uwagę, tym większe jest prawdopodobieństwo uniknięcia w późniejszym czasie konfliktów o wypłatę całości wynagrodzenia. Wobec tego nie można traktować odbioru prac po macoszemu. Tak samo jest… View Article

Fot.: pexels.com Autor: Pawel Szlucho, Rechtsanwalt Wynagrodzenie ryczałtowe to – co do zasady – z góry określona i zaakceptowana przez obie strony kontraktu kwota przewidziana za wykonanie całości robót. Nie ma tutaj znaczenia faktyczny nakład pracy, jaki był konieczny do ukończenia zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót głównych i pobocznych niezbędnych do osiągnięcia… View Article

Fot.: pexels.com Wynagrodzenie kosztorysowe opiera się na zestawieniu niezbędnych do wykonania zleconych robót materiałów budowlanych, konkretnych działań wraz ze wskazaniem ich wartości. Kosztorys jest przedstawiany przez wykonawcę na podstawie złożonego przez inwestora lub zleceniodawcę planu prac. Rachunek podlega zaakceptowaniu przez zlecającego i stanowi integralną część umowy. Kalkulacja ceny jednostkowej powinna zawierać nakłady rzeczowe, koszty bezpośrednie,… View Article

Fot.: pexels.com ”Generalübernehmer” i „Generalunternehmer” Na niemieckim rynku ukształtowały się różne formy świadczenia usług przez firmy budowlane, które pozwalają zorientować się w zadaniach, powiązaniach oraz roli przedsiębiorstwa w trakcie wykonywania inwestycji budowlanej. Podstawowymi formami są: -”Generalübernehmer” – generalny przedsiębiorca koordynujący wykonanie inwestycji oraz – „Generalunternehmer” – wykonawca generalny. Umowy zawierane z każdym z tych przedsiębiorców… View Article

  • 1
  • 2