BLOG

(Foto von PhotoMIX Ltd. von Pexels) Gdy tylko wykonanie robót budowlanych staje się przedmiotem umowy, jej skuteczność oceniana jest pod kątem ważności na podstawie prawa niemieckiego zgodnie z przepisami dotyczącymi umowy o dzieło §§ 631 i nast. BGB – niemieckiego kodeksu cywilnego (niem. Bürgerliches Gesetzbuch, dalej BGB). Jeżeli skuteczna umowa budowlana zostanie zawarta zgodnie z przepisami niemieckiego kodeksu cywilnego, wówczas wykonawca jest zobowiązany… View Article

(Foto von Pixabay von Pexels) Odbiór prac, o czym pisaliśmy w naszych artykułach [tu i tu] stanowi kluczową część wykonywania umowy o roboty budowlane, będącą jednocześnie swoistym potwierdzeniem zgodnego z umową wykonania zobowiązania i wyznaczającą początek biegu okresu przedawnienia za rękojmię za wady. Po odebraniu robót wykonawca może żądać od inwestora zapłaty pełnego wynagrodzenia. Inwestor może odmówić rozliczenia finalnego tylko wtedy, jeżeli nie odebrał robót, gdyż nie był do tego prawnie… View Article

(Photo by Anamul Rezwan from Pexels) Nowelizacja przepisow Wraz z dniem 1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) dotycząca umów o dzieło. Po raz pierwszy niemiecki ustawodawca wprowadził do niemieckiego kodeksu cywilnego  regulacje dotyczące umowy o roboty budowlane w §§ 650a i.n. BGB. Umowa o roboty budowlane to umowa obejmująca budowę, odbudowę, wyburzenie lub przebudowę budowli, infrastruktury zewnętrznej lub ich części,… View Article

(Photo by Juhasz Imre from Pexels) W niemieckim prawie budowlanym rozróżnia się między publicznym prawem budowlanym a prywatnym. Publiczne prawo budowlane to dział prawa administracyjnego, regulujący wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy obiektów takich jak budynki i budowle, obejmujący swym zakresem między innymi projektowanie, planowanie, budowę, nadzór, utrzymanie, rozbiórkę obiektów, oddawanie obiektów do użytku oraz kwestie katastrofy budowlanej. W ramach publicznego prawa budowlanego rozróżnia sie między planowaniem… View Article

(Fot.: pexels.com) Istnieje wiele publikacji, w tym poradników, na temat zabezpieczenia roszczeń wykonawcy oraz inwestora na gruncie niemieckim. Na ich łamach częstokroć pomija się jednak kwestię roszczeń podwykonawcy, które równie często nie są zaspokajane. Rzeczone zabezpieczenie ma ogromne znaczenie dla osób, które prowadzą samodzielna działalność gospodarczą w branży budowlanej.  Problem ten jest żywy zarówno w przypadku polskich firm wykonujących zlecenie na terenie Niemiec, jak i dla firm… View Article

Fot.: pexels.com Niemiecki ustawodawca przewidział dwie możliwości zabezpieczenia roszczeń wykonawcy wobec inwestora o zapłatę należnego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. Należą do nich: zabezpieczenie roszczenia o wypłatę wynagrodzenia według paragrafu 648a BGB oraz zabezpieczenie roszczenia o wypłatę wynagrodzenia poprzez ustanowenie hipoteki zabezpieczającej na nieruchomości należącej do inwestora (zgodnie z paragrafem 648 BGB). Obie możliwości przysługują wykonawcy niezależnie od tego, na jakiej podstawie prawnej została zawarta umowa… View Article

Fot.: pexels.com Każda ze stron stosunku umownego ma interes w tym, aby zabezpieczyć swoje roszczenia związane z wykonaniem umowy o roboty budowlane na wypadek upadłości lub niewypłacalności drugiej strony. Zabezpieczeniu podlegają roszczenia związane z odpowiedzialnością wykonawcy za wykonanie robót (zwłokę, odszkodowanie za wypowiedzenie umowy) oraz za wady wykonania robót. Porozumienie między inwestorem a wykonawcą co do zabezpieczenia roszczeń Strony nie są zobowiązane żadnymi przepisami do zawarcia porozumienia o zabezpieczeniu roszczeń. Paragraf 17 VOB/B… View Article

Fot.: pexels.com Sporządzając rachunki za wykonane usługi, przedsiębiorstwa budowlane powinny dołożyć wszelkiej staranności, aby dochować wszystkich warunków formalnych przewidzianych zarówno ustawą, jak i zawartą umową. W przypadku kontraktów opartych o przepisy VOB/B prawidłowe sporządzenie rachunku jest bezwzględnym warunkiem wymagalności wynagrodzenia. W razie wadliwego wystawienia przez wykonawcę rachunku, inwestor może, bez popadania w zwłokę, odmówić wypłacenia wynagrodzenia. Dla umów sporządzonych na podstawie przepisów BGB należyte… View Article

Fot.: pexels.com Odbiór prac zleconych przez inwestora Odbiór prac jest niezmiernie ważną częścią wykonywania umowy o roboty budowlane. Kluczowa przy tej czynności jest jej dokumentacja. Im większą poświęcimy temu uwagę, tym większe jest prawdopodobieństwo uniknięcia w późniejszym czasie konfliktów o wypłatę całości wynagrodzenia. Wobec tego nie można traktować odbioru prac po macoszemu. Tak samo jest w przypadku odbioru robót (fizyczne przyjęcie wyniku prac, połączone z uznaniem… View Article

Fot.: pexels.com Autor: Pawel Szlucho, Rechtsanwalt Wynagrodzenie ryczałtowe to – co do zasady – z góry określona i zaakceptowana przez obie strony kontraktu kwota przewidziana za wykonanie całości robót. Nie ma tutaj znaczenia faktyczny nakład pracy, jaki był konieczny do ukończenia zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót głównych i pobocznych niezbędnych do osiągnięcia ustalonego wyniku. Wyjątek stanowią prace dodatkowe, które mają związek ze zmianą projektu. Mimo pozornej… View Article

  • 1
  • 2