BLOG

(fot.: pexels.com) Do spółek kapitałowych funkcjonujących w Niemczech zaliczana jest mała spółka akcyjna. Jej nazwa jest ścisłe związana z liczbą akcjonariuszy. Nie dotyczy natomiast wysokości kapitału zakładowego, który wynosi co namniej 50 000 euro. Ustawa, której zadaniem było regulowanie działalności tych spółek weszła w życie 10 sierpnia 1994 roku, a jej głównym celem było ułatwienie dostępu… View Article

Fot.: pexels.com Niemieckie prawo spółek handlowych nie należy do najbardziej klarownych, gdyż przepisy prawne wchodzące w skład tej dziedziny prawne rozrzucone zostały po różnych aktach prawnych. Podstawy funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej uregulowano w księdze drugiej Ustawy o spółkach akcyjnych [niem. Aktiengesetz, (AktG)] . W Na gruncie prawa niemieckiego należy ona do spółek kapitałowych (!). Stanowi ona… View Article

(Fot.: pexels.com) Niemiecki system prawny jest zbliżony do polskiego. Przyglądając się wielu aktom prawnym można łatwo stwierdzić, że polskie przepisy znajdują odzwierciedlenie w prawie niemieckim w niemalże identycznym brzmieniu. W niniejszym artykule skupimy się na formach prawnych przedsiębiorstw występujących za Odrą. Już na samym wstępie warto zaznaczyć, że zarówno w Polsce, jak i w Niemczech podstawowy… View Article

(Fot.: pexels.com) Ustanie działalności spółki jawnej następuje po spełnieniu się trzech etapów jej zamknięcia: rozwiązaniu spółki (Auflösung), likwidacji spółki (Liquidation) oraz wykreśleniu spółki z rejestru (Löschung im Register). W poprzednich artykułach omówiona została instytucja rozwiązania spółki, tzw. Auflösung. W niniejszym artykule poruszona zostanie problematyka likwidacji spółki jawnej oraz wykreślenia jej z rejestru, które stanowią kolejne kroki… View Article

(Fot.: pexels.com) Pełne ustanie działalności spółki jawnej (offene Handelsgesellschaft) następuje po przeprowadzeniu trzech faz: rozwiązania spółki (Auflösung), likwidacji spółki (Liquidation) oraz wykreślenia spółki z rejestru (Löschung im Register). W niniejszym artykule omówione zostanie rozwiązanie spółki uregulowane w §§ 131 i nast. niemieckiego kodeksu handlowego (Handelsgesetzbuch – dalej: HGB). 131 HGB zawiera katalog przyczyn prowadzących do… View Article

(Fot.: pexels.com) Kontynuując rozważania dotyczące rozwiązania spółki jawnej należy wskazać, że poza przyczynami wskazanymi w § 131 ust. 1 HGB (patrz: Rozwiązanie spółki jawnej – część I), niemiecki kodeks handlowy wskazuje również inne przyczyny wywołujace skutek w postaci rozwiązania spółki jawnej/ Zgodnie z § 131 ust. 2 HGB spółka jawna, w której osobiście odpowiadający wspólnik… View Article

(Fot.: pexels.com) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. Jest to jeden z dwóch rodzajów spółek kapitałowych. Zgodnie z § 13 ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbHG) niemiecka spółka z o.o. posiada osobowość prawną, może… View Article

(Fot.: pexels.com) Likwidacja niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością [Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH] wiąże się z koniecznością dochowania formalności, których spełnienie podlega kontroli przez właściwy sąd rejestrowy. Przebieg i wymogi dotyczące likwidacji GmbH zostały uregulowane w rozdziale 5 (§§ 60 – 77) niemieckiej ustawy dot. spółek z o.o. [Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung… View Article

(Fot.: pexels.com) Regulacje niemieckiego prawa spółek handlowych są znacznie zbliżone do tych, które uwzględnia polskie prawo handlowe. Prawo niemieckie również różnicuje dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej na osobowe oraz kapitałowe, jednak w sposób odmienny niż w prawie polskim dokonywana jest w jego przypadku klasyfikacja. Zgodnie z niemieckim prawem wyróżnia się spółkę komandytową, jawną, partnerską, cywilną,… View Article

(Fot.: pexels.com) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej przewidzianych przez niemieckie prawo spółek handlowych. Warto podkreślić, że jest to też jedna z najchętniej wybieranych form prowadzenia własnego biznesu w Niemczech. Co ważne, niemiecka spółka z o.o. posiada osobowość prawną, może zatem pozywać, być pozywaną, czy też nabywać rzeczy na własność… View Article