BLOG

(Fot.: © th-photo – stock.adobe.com) Niestety niemal każde przedsiębiorstwo transportowe spotyka się z problematyką niezapłaconych faktur za zlecone i wykonane usługi transportowe. Z problemem tym spotać można się również w Niemczech, mimo pewnego przekonania, że niemieckie firmy/spedytorzy nie ociągają się z płatnościami. Niniejszy wpis przybliża, jakie przepisy są podstawą roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za usługę transportową, jakie… View Article

16 lis 2017

(Fot.: pexels.com) Umowa spedycji- co to takiego? Umowa spedycji jest transakcją handlową, na mocy której spedytor zleca przesłanie określonego towaru za odpowiednim wynagrodzeniem. Umowa ta wiąże się ściśle z prawem transportowym. Jest ona uregulowana w przepisach niemieckiej ustawy Handelsgesetzbuch (HGB) czyli w kodeksie handlowym, który normuje między innymi sprawy takie jak: określenie zadań odpowiedzialność, jak… View Article

Fot.: pexels.com Czym jest kabotaż? Podążając za definicją zamieszczoną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21  października 2009  r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, przewóz kabotażowy należy definiować jako krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim. Precyzując – jest to krótkotrwałe świadczenie usług przewozowych… View Article

Fot.: pexels.com Świadczenie usług w zakresie transportu towarowego wymaga uzyskania zezwolenia. Poprzez transport towarowy niemiecki ustawodawca rozumie prowadzony w ramach działalności gospodarczej lub odpłatny przewóz towarów przy wykorzystaniu pojazdów samochodowych, które wraz z przyczepą posiadają dopuszczalny ciężar całkowity przekraczający 3,5 tony. Przepisy przewidują dwie możliwe licencje – zezwolenie na transport drogowy wyłącznie na terenie Niemiec… View Article

Fot.: pexels.com Przepisy obowiązujące Aktem prawnym bezwzględnie obowiązującym i regulujący międzynarodowy drogowy transport towarów jest Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu towarowego (CMR) zawarta 19 maja 1956 r. w Genewie. Aby konwencja miała zastosowanie musi zostać sporządzona umowa przewozu drogami między nadawcą przesyłki i przewoźnikiem, w której przewidziane jest stosowne wynagrodzenie, a miejsce dostawy musi znajdować się… View Article

(Fot.: pexels.com) Podstawą prawną do rozpatrzenia reklamacji w przypadku przewozów krajowych na terenie Niemiec jest niemiecki kodeks handlowy (Handelsgesetzbuch) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i budownictwa o określaniu statusu przesyłek i procedury rozpatrywania zażaleń z dnia 24.02.2006 r. (Verordnung des Ministers für Verkehr und Bauwesen über die Bestimmung des Status der Sendungen und des Beschwerdeverfahrens) ,… View Article

14 mar 2017

(Fot.: pexels.com) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21.10.2009 r. określa zasady wykonywania przewozów kabotażowych. Wykonując przewozy kabotażowe po Niemczech polscy przewoźnicy muszą dostosować się do wymogów określonych w Rozporządzeniu. Co to jest kabotaż? Pojęcie przewozu kabotażowego zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 6 przytoczonego Rozporządzenia. Przez przewóz kabotażowy należy „rozumieć… View Article

(Fot.: pexels.com) Umowa spedycji jest transakcją handlową, na mocy której spedytor w prawie niemieckim zleca przesłanie określonego towaru za odpowiednim wynagrodzeniem. Umowa ta wiąże się ściśle z prawem transportowymi jest uregulowana w przepisach niemieckiej ustawy Handelsgesetzbuch (HGB), czyli niem. kodeksie handlowym, który reguluje między innymi takie elementy umowy, jak określenie zadań, odpowiedzialność, czy odpłatność. Wyekspediowanie… View Article

Konwencja CMR jest aktem prawnym stosowanym do odpłatnych usług świadczonych w międzynarodowym samochodowym transporcie towarów, wykonywanym zarobkowo przez profesjonalnych przewoźników. Umowa o międzynarodowym przewozie drogowym towarów podpisana została w 1956 roku w Genewie. Nie stosuje się jej jednak do przewozów dokonywanych na mocy odrębnych międzynarodowych konwencji pocztowych, również do przewozu zwłok bądź też do przewozów ładunków należących do przesiedleńców (…)

Prawo niemieckie, podobnie jak prawo polskie, przewiduje możliwość zawarcia umowy mającej za przedmiot przewóz towarów, tzw. umowę przewozu. Treść niemieckiej umowy przewozu, uregulowanej w §§ 407 i n. niemieckiego kodeksu handlowego (dalej: HGB), stanowi zobowiązanie przewoźnika do przewiezienia towaru do miejsca przeznaczenia oraz przekazania tego towaru odbiorcy w miejscu przeznaczania. Zagadnienia dotyczące odpowiedzialności przewoźnika reguluje również niemiecki kodeks handlowy.