BLOG

(Fot.: pexels.com) Ogólna podstawa prawna czasu pracy kierowców ciężarówek w Niemczech Przy określaniu czasu pracy kierowców ciężarówek należy wziąć pod uwagę zarówno czas jazdy, jak i czas odpoczynku, ponieważ mimo, iż czas odpoczynku nie jest wliczany do czasu pracy, stanowi podstawę regulacji przez prawodawcę. Czas pracy kierowców regulowany jest przez § 21a ustawy o czasie… View Article

16 lis 2017

(Fot.: pexels.com) Umowa spedycji- co to takiego? Umowa spedycji jest transakcją handlową, na mocy której spedytor zleca przesłanie określonego towaru za odpowiednim wynagrodzeniem. Umowa ta wiąże się ściśle z prawem transportowym. Jest ona uregulowana w przepisach niemieckiej ustawy Handelsgesetzbuch (HGB) czyli w kodeksie handlowym, który normuje między innymi sprawy takie jak: określenie zadań odpowiedzialność, jak… View Article

(Fot.: pexels.com) Co do zasady mediacja to zorganizowane postępowanie, w którym uczestniczą przynajmniej dwie strony, które dobrowolnie dokładają starań, aby osiągnąć porozumienie i rozstrzygnąć spór korzystając z pomocy bezstronnej i wykwalifikowanej osoby trzeciej w postaci mediatora. Zadaniem mediatora jest pomoc stronom konfliktu w osiągnięciu porozumienia, przy jednoczesnym powstrzymaniu się od wyrażania swojej opinii w zakresie… View Article

Fot.: pexels.com Czym jest kabotaż? Podążając za definicją zamieszczoną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21  października 2009  r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, przewóz kabotażowy należy definiować jako krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim. Precyzując – jest to krótkotrwałe świadczenie usług przewozowych… View Article

Fot.: pexels.com Świadczenie usług w zakresie transportu towarowego wymaga uzyskania zezwolenia. Poprzez transport towarowy niemiecki ustawodawca rozumie prowadzony w ramach działalności gospodarczej lub odpłatny przewóz towarów przy wykorzystaniu pojazdów samochodowych, które wraz z przyczepą posiadają dopuszczalny ciężar całkowity przekraczający 3,5 tony. Przepisy przewidują dwie możliwe licencje – zezwolenie na transport drogowy wyłącznie na terenie Niemiec… View Article

Fot.: pexels.com Przepisy obowiązujące Aktem prawnym bezwzględnie obowiązującym i regulujący międzynarodowy drogowy transport towarów jest Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu towarowego (CMR) zawarta 19 maja 1956 r. w Genewie. Aby konwencja miała zastosowanie musi zostać sporządzona umowa przewozu drogami między nadawcą przesyłki i przewoźnikiem, w której przewidziane jest stosowne wynagrodzenie, a miejsce dostawy musi znajdować się… View Article

(Fot.: pexels.com) Podstawą prawną do rozpatrzenia reklamacji w przypadku przewozów krajowych na terenie Niemiec jest niemiecki kodeks handlowy (Handelsgesetzbuch) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i budownictwa o określaniu statusu przesyłek i procedury rozpatrywania zażaleń z dnia 24.02.2006 r. (Verordnung des Ministers für Verkehr und Bauwesen über die Bestimmung des Status der Sendungen und des Beschwerdeverfahrens) ,… View Article

Konwencja CMR jest aktem prawnym stosowanym do odpłatnych usług świadczonych w międzynarodowym samochodowym transporcie towarów, wykonywanym zarobkowo przez profesjonalnych przewoźników. Umowa o międzynarodowym przewozie drogowym towarów podpisana została w 1956 roku w Genewie. Nie stosuje się jej jednak do przewozów dokonywanych na mocy odrębnych międzynarodowych konwencji pocztowych, również do przewozu zwłok bądź też do przewozów ładunków należących do przesiedleńców (…)

Unormowań prawnych odnoszących się do umowy spedycji w niemieckim systemie prawa poszukiwać należy w ustawie Handelsgesetzbuch (HGB), czyli Kodeksie handlowym. Na mocy umowy spedycji w prawie niemieckim, spedytor zleca przesłanie określonego towaru za odpowiednim wynagrodzeniem. Trzeba nadmienić, że spedytor świadczyć musi usługi w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej.