BLOG

16 lis 2017

(Fot.: pexels.com) Umowa spedycji- co to takiego? Umowa spedycji jest transakcją handlową, na mocy której spedytor zleca przesłanie określonego towaru za odpowiednim wynagrodzeniem. Umowa ta wiąże się ściśle z prawem transportowym. Jest ona uregulowana w przepisach niemieckiej ustawy Handelsgesetzbuch (HGB) czyli w kodeksie handlowym, który normuje między innymi sprawy takie jak: określenie zadań odpowiedzialność, jak i płatność. Wyekspediowanie obejmuję organizację transportu, ale może zawierać również inne usługi…. View Article

Fot.: pexels.com Świadczenie usług w zakresie transportu towarowego wymaga uzyskania zezwolenia. Poprzez transport towarowy niemiecki ustawodawca rozumie prowadzony w ramach działalności gospodarczej lub odpłatny przewóz towarów przy wykorzystaniu pojazdów samochodowych, które wraz z przyczepą posiadają dopuszczalny ciężar całkowity przekraczający 3,5 tony. Przepisy przewidują dwie możliwe licencje – zezwolenie na transport drogowy wyłącznie na terenie Niemiec lub na transport drogowy na terenie całej… View Article

Fot.: pexels.com Przepisy obowiązujące Aktem prawnym bezwzględnie obowiązującym i regulujący międzynarodowy drogowy transport towarów jest Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu towarowego (CMR) zawarta 19 maja 1956 r. w Genewie. Aby konwencja miała zastosowanie musi zostać sporządzona umowa przewozu drogami między nadawcą przesyłki i przewoźnikiem, w której przewidziane jest stosowne wynagrodzenie, a miejsce dostawy musi znajdować się w innym kraju niż miejsce przekazania towaru i co najmniej jedno… View Article

(Fot.: pexels.com) Podstawą prawną do rozpatrzenia reklamacji w przypadku przewozów krajowych na terenie Niemiec jest niemiecki kodeks handlowy (Handelsgesetzbuch) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i budownictwa o określaniu statusu przesyłek i procedury rozpatrywania zażaleń z dnia 24.02.2006 r. (Verordnung des Ministers für Verkehr und Bauwesen über die Bestimmung des Status der Sendungen und des Beschwerdeverfahrens) , natomiast w przypadku przewozów międzynarodowych Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego… View Article

14 mar 2017

(Fot.: pexels.com) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21.10.2009 r. określa zasady wykonywania przewozów kabotażowych. Wykonując przewozy kabotażowe po Niemczech polscy przewoźnicy muszą dostosować się do wymogów określonych w Rozporządzeniu. Co to jest kabotaż? Pojęcie przewozu kabotażowego zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 6 przytoczonego Rozporządzenia. Przez przewóz kabotażowy należy „rozumieć krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim zgodnie z Rozporządzeniem”. Dalej… View Article

(Fot.: pexels.com) Umowa spedycji jest transakcją handlową, na mocy której spedytor w prawie niemieckim zleca przesłanie określonego towaru za odpowiednim wynagrodzeniem. Umowa ta wiąże się ściśle z prawem transportowymi jest uregulowana w przepisach niemieckiej ustawy Handelsgesetzbuch (HGB), czyli niem. kodeksie handlowym, który reguluje między innymi takie elementy umowy, jak określenie zadań, odpowiedzialność, czy odpłatność. Wyekspediowanie obejmuje organizację transportu, ale może dotyczyć również innych usług. Przepisy… View Article

Unormowań prawnych odnoszących się do umowy spedycji w niemieckim systemie prawa poszukiwać należy w ustawie Handelsgesetzbuch (HGB), czyli Kodeksie handlowym. Na mocy umowy spedycji w prawie niemieckim, spedytor zleca przesłanie określonego towaru za odpowiednim wynagrodzeniem. Trzeba nadmienić, że spedytor świadczyć musi usługi w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej.