BLOG

(fot.: pexels.com) Do spółek kapitałowych funkcjonujących w Niemczech zaliczana jest mała spółka akcyjna. Jej nazwa jest ścisłe związana z liczbą akcjonariuszy. Nie dotyczy natomiast wysokości kapitału zakładowego, który wynosi co namniej 50 000 euro. Ustawa, której zadaniem było regulowanie działalności tych spółek weszła w życie 10 sierpnia 1994 roku, a jej głównym celem było ułatwienie dostępu średnich oraz małych przedsiębiorców do prowadzenia spółek w formie akcyjnej. Mała spółka… View Article

(fot.: pexels.com) Ogólna charakterystyka spółki komandytowej[1] Spółka komandytowa (Kommanditgesellschaft) jest jedną ze spółek osobowych funkcjonujących w prawie niemieckim. Regulują ją §§ 161 – 177a HGB (Handelsgesetzbuch – niemiecki kodeks handlowy; dalej: HGB). Już w pierwszym przepisie, tj. § 161 ust. 2 HGB, znajduje się informacja, że o ile kolejne przepisy nie stanowią inaczej, do spółki komandytowej odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy regulujące spółkę jawną (została… View Article

(Fot.: pexels.com) Niemiecki system prawny jest zbliżony do polskiego. Przyglądając się wielu aktom prawnym można łatwo stwierdzić, że polskie przepisy znajdują odzwierciedlenie w prawie niemieckim w niemalże identycznym brzmieniu. W niniejszym artykule skupimy się na formach prawnych przedsiębiorstw występujących za Odrą. Już na samym wstępie warto zaznaczyć, że zarówno w Polsce, jak i w Niemczech podstawowy podział dla rodzajów spółek wynika z formy prawnej organizacji spółki. Wyróżniamy więc spółki osobowe,… View Article

(Fot.: pexels.com) Ustanie działalności spółki jawnej następuje po spełnieniu się trzech etapów jej zamknięcia: rozwiązaniu spółki (Auflösung), likwidacji spółki (Liquidation) oraz wykreśleniu spółki z rejestru (Löschung im Register). W poprzednich artykułach omówiona została instytucja rozwiązania spółki, tzw. Auflösung. W niniejszym artykule poruszona zostanie problematyka likwidacji spółki jawnej oraz wykreślenia jej z rejestru, które stanowią kolejne kroki w całym postępowaniu. Likwidacja spółki jawnej uregulowana została w §§… View Article

(Fot.: pexels.com) Pełne ustanie działalności spółki jawnej (offene Handelsgesellschaft) następuje po przeprowadzeniu trzech faz: rozwiązania spółki (Auflösung), likwidacji spółki (Liquidation) oraz wykreślenia spółki z rejestru (Löschung im Register). W niniejszym artykule omówione zostanie rozwiązanie spółki uregulowane w §§ 131 i nast. niemieckiego kodeksu handlowego (Handelsgesetzbuch – dalej: HGB). 131 HGB zawiera katalog przyczyn prowadzących do rozwiązania spółki; są to: upływ czasu, na jaki spółka została… View Article

(Fot.: pexels.com) Kontynuując rozważania dotyczące rozwiązania spółki jawnej należy wskazać, że poza przyczynami wskazanymi w § 131 ust. 1 HGB (patrz: Rozwiązanie spółki jawnej – część I), niemiecki kodeks handlowy wskazuje również inne przyczyny wywołujace skutek w postaci rozwiązania spółki jawnej/ Zgodnie z § 131 ust. 2 HGB spółka jawna, w której osobiście odpowiadający wspólnik nie jest osobą fizyczną ulega rozwiązaniu 1)… View Article

(Fot.: pexels.com) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. Jest to jeden z dwóch rodzajów spółek kapitałowych. Zgodnie z § 13 ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbHG) niemiecka spółka z o.o. posiada osobowość prawną, może pozywać i być pozwana, a także nabywać prawa majątkowe i inne prawa… View Article

(Fot.: pexels.com) Zakończenie działalności spółki z o.o. w Niemczech Procedurę zakończenia działalności niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tworzą trzy etapy. Pierwszy z nich to rozwiązanie, drugi to likwidacja, a trzeci to wykreślenie z rejestru. Pierwsza faza stanowi pierwszy krok prowadzący do zakończenia działalności spółki. Na tym etapie jednak istnieje możliwość podjęcia przez wspólników uchwały, która stanowić będzie o tym, że działalność będzie przez spółkę nadal prowadzona. Zgodnie z § 60 niemieckiej ustawy… View Article

(Fot.: pexels.com) Likwidacja niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością [Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH] wiąże się z koniecznością dochowania formalności, których spełnienie podlega kontroli przez właściwy sąd rejestrowy. Przebieg i wymogi dotyczące likwidacji GmbH zostały uregulowane w rozdziale 5 (§§ 60 – 77) niemieckiej ustawy dot. spółek z o.o. [Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)]. Wśród przyczyn rozwiązania, a w konsekwencji likwidacji GmbH,… View Article