BLOG

Ograniczona odpowiedzialność – pojęcie odpowiedzialności Odpowiedzialność – „Haftung” jest to odpowiedzialność za zobowiązania wobec osób trzecich.Powstać może ona w przypadku zobligowania się do świadczenia np. w formie umowy. Jednakże zobowiązania te mogą wynikać również z samego postępowania osoby, która nie wykazuje woli świadczenia. Osoba, która w wyniku naruszenia przepisów ruchu drogowego spowodowała wypadek drogowy, odpowiada przed drugą stroną za szkody powstałe wyłącznie z powodu zawinionego działania. Istnieją nawet roszczenia niezależne… View Article

(Foto von rawpixel.com von Pexels) Już od 1 stycznia 2019 wejdzie w życie nowa ustawa o wprowadzaniu do obrotu, wycofywaniu i pełnowartościowym wykorzystywaniu opakowań – Verpackungsgesetz (VerpackG), która zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie (Verpackungsverordnung – VerpackV). Przedsiębiorcom pozostaje jeszcze tylko parę miesięcy na odpowiednie przygotowanie się do zbliżających się zmian w przepisach. Zmiany są szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw sprzedających swoje towary za pośrednictwem stron internetowych –… View Article

(Foto von Jan Laugesen von Pexels) Ogólny zarys niemieckich regulacji dot. transportu zwierząt Podstawą prawną regulującą warunki jakie muszą być spełnione w przypadku transportu zwierząt, nie tylko w Niemczech, lecz także w innych krajach Unii Europejskiej, jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z 22 grudnia 2004 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań. Powyższe rozporządzenie zostało wdrożone do prawa niemieckiego rozporządzeniem w sprawie… View Article

Kryzys spółki GmbH Straty związane z rozruchem działalności spółki GmbH zwykle są wyrównywane w toku dalszego funcjonowania jednostki gospodarczej. Jeśli to się nie powiedzie, to już w przypadku utraty połowy kapitału zakładowego nieuniknione jest przymusowe zwołanie zgromadzenia wspólników. W przypadku gdy nie uda się znaleźć rozsądnego rozwiązania, decyduje ono o zawieszeniu prowadzonej działalności. Jeśli członek zarządu stwierdzi niewypłacalność lub nadmierne zadłużenie spółki, jest on nie tylko uprawniony, ale wręcz zobligowany… View Article

Forma umowy spółki GmbH Umowa spółki wymaga formy aktu notarialnego (§2 I 1 GmbHG). Notarialne sporządzenie dokumentu oznacza, że jego treść deklarowana jest przez założycieli przed notariuszem, który sporządza protokół odnośnie podjętych negocjacji (§ 8 BeurkG ustawy o sporządzaniu dokumentów). W przypadku nieprzestrzegania tej formy, umowa staje się nieważna (§ 125 BGB). Pełnomocnictwo do zawarcia umowy GmbH musi być co najmniej poświadczone (§2 II GmbHG), a samą… View Article

Procedura wpisu spółki GmbH do rejestru handlowego Procedura wpisu spółki GmbH do rejestru handlowego rozpoczyna się od rejestracji i przedstawienia niezbędnych dokumentów spółki w Sądzie Rejonowym. Następnie kontrolę prowadzi wyznaczony sędzia rejestrowy i zazwyczaj uzyskuje on opinię Izby Handlowo-Przemysłowej. Na końcu procedury dochodzi z reguły do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przed sądem rejestrowym nie są prowadzone żadne negocjacje, na które musieliby stawić się założyciele lub członkowie zarządu. Sama GmbH… View Article

(Foto von Pixabay von Pexels) Dlaczego warto założyć firmę transportową/spedycyjną w Niemczech? Najprościej odpowiedzieć jest na pytanie dotyczące założenia przedsiębiorstwa spedycyjnego. Jego założyciel musi spełnić te same wymagania, które dotyczą każdego innego typu prowadzenia działalności w branży usługowej z uwzględnieniem wymogów dotyczących konkretnej formy organizacyjno-prawnej: (m.in. rejestracja w urzędzie skarbowym /Finanzamt/ oraz urzędzie ds. działalności gospodarczych /Gewerbeamt/). Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie jest koniecznym uzyskanie… View Article

(Foto: Lê Minh / Pexels.com) Wymogi dotyczące uzyskania licencji transportowej wydają się na pierwszy rzut stosunkowo przejrzyste, którym łatwo sprostać. Jednakże niejeden przedsiębiorca starający się o nią we własnym zakresie, napotkał na swojej drodze spore utrudnienia. Obowiązek posiadania licencji transportowej dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność, której przedmiotem jest przewóz towarów pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Zarządca ruchu Istotnym warunkiem uzyskania… View Article

(Fot.: pexels.com) Dokumentem, który wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w Niemczech jest Federalny Plan dotyczący Szlaków Komunikacyjnych (niem. Bundesverkehrswegeplan 2030), w skrócie BVWP 2030. Wytycza on kierunki w polityce transportu i jest najważniejszym instrumentem w zakresie planowania infrastruktury transportowej kraju. W dokumencie tym uwzględnione zostały zarówno już istniejące sieci transportowe, jak i nowe projekty dróg, kolei, a także dróg wodnych. BVWP 2030 obejmuje zarówno koszty… View Article

25 lip 2018

(Fot.: ©VRD – stock.adobe.com) Zastrzegamy, że poniższy artykuł nie stanowi, ani nie zastępuje wyczerpującej porady prawnej, lecz jest jedynie ogólnym zarysem sytuacji. Ocena indywidualnych sytuacji może odbiegać od przedstawionych schematów i wymaga każdorazowej analizy prawnej dokonanej przez wykwalifikowanego prawnika. Przedsiębiorcy zakładający działalność w Niemczech, często zwracają się do nas z zapytaniem, czy posiadanie siedziby na terenie Niemiec upoważnia ich do wskazywania na niemieckie pochodzenie ich produktów. Nie da się zaprzeczyć,… View Article