Poniżej znajdą Państwo informacje o tym, które z Państwa danych są przetwarzane i w jakim celu podczas wizyty na stronie internetowej www.btpar.com

 1. Nazwisko i dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych w przedsiębiorstwie

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych za wszystkie procedury przetwarzania danych przeprowadzane za pośrednictwem naszej strony internetowej:

BOTOR TROJAN & PARTNERS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Friedrichstraße 187

10117 Berlin

Niemcy

E-Mail: kontakt@btpar.com

Telefon: +49 (0)30 – 76907500

Fax: +49 (0)30 – 76907456

Inspektorem ochrony danych osobowych jest mec. Miłosz Trojan – dane kontaktowe jak wyżej.

 1. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych podczas odwiedzania strony internetowej oraz rodzaj i cel ich wykorzystania

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową www.btpar.com informacje są automatycznie wysyłane na serwer naszej strony internetowej przez przeglądarkę używaną przez Państwa urządzenie końcowe. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku logów. Poniższe informacje są zapisywane bez Państwa ingerencji i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

 • Adres IP zgłaszającego zapytanie komputera,
 • Data i godzina dostępu,
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • Strona internetowa, z której odbywa się dostęp (odnośnik URL),
 • Stosowana przeglądarka i, jeśli dotyczy, system operacyjny komputera oraz nazwa dostawcy dostępu.
 1. Wyżej wymienione dane przetwarzamy w następujących celach:
 • Zapewnienie bezproblemowego korzystania ze strony internetowej,
 • Zagwarantowanie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • Stosowanie do innych celów administracyjnych.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych w celu wyciągnięcia wniosków odnośnie Państwa osoby.
 2. Dalsze przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • udzielili Państwo wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO,
 • przekazanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony wobec roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że nieujawnienie Państwa danych leży w Państwa nadrzędnym interesie wartym ochrony,
 • w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, oraz
 • jeśli jest to prawnie dopuszczalne i wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO do realizacji umów z Klientem.
 1. Cookies

Nie używamy plików cookies na naszej stronie internetowej.

 1. Prawa osób, których dotyczą dane

Mają Państwo prawo:

 • żądać informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, istnienia prawa do złożenia skargi (odwołania), pochodzenia Państwa danych, o ile nie zostały pozyskane przez nas, jak również prowadzenia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat szczegółów danych;
 • zgodnie z art. 16 RODO do żądania niezwłocznej korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • zgodnie z art. 17 RODO do żądania usunięcia przechowywanych u nas Państwa danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności słowa i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony wobec roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli kwestionujecie Państwo prawidłowość danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiacie Państwo ich usunięcia, a my już nie potrzebujemy Państwa danych, natomiast Państwo wymagacie ich w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony wobec roszczeń prawnych lub jeżeli wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO
 • zgodnie z art. 20 RODO do otrzymania Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazali w ustrukturyzowanym, wspólnym i maszynowo czytelnym formacie lub do zwrócenia się do nas o przekazanie ich innej odpowiedzialnej stronie.
 • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO do odwołania raz udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. W tym przypadku nie możemy już w przyszłości kontynuować przetwarzania danych, które wynikało ze zgody, oraz
 • do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Z reguły można w tym celu skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania lub pracy względnie dla siedziby naszej kancelarii.
 1. Prawo do sprzeciwu

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, jeśli istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub jeśli sprzeciw jest skierowany przeciwko marketingowi bezpośredniemu. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo do sprzeciwu, który zostanie przez nas wprowadzony w życie bez określenia szczególnej sytuacji. Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres kontakt@btpar.de.

 1. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

 1. Aktualność i zmiana niniejszej polityki prywatności

Ta polityka prywatności jest obecnie obowiązującą, a jej status to marzec 2023 r.

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i oferty, lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, konieczna może okazać się zmiana niniejszej polityki prywatności Aktualną politykę prywatności można w każdej chwili wyświetlić na stronie internetowej pod adresem https://btpar.com/pl/ochrona-danych.html, gdzie istnieje także możliwość jej wydrukowania.