BLOG

Fot.: pexels.com W dzisiejszych czasach nikogo nie dziwi widok zagranicznej nazwy firmy w innym kraju. Z uwagi na otwarte granice i możliwość inwestowania oraz ekspandowania na rynkach zagranicznych, coraz częściej dochodzi do zawierania umów między podmiotami mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę w dwóch różnych krajach. Często transakcje takie są przez nas niezauważane, jednak mają istotny… View Article

Fot.: pexels.com W dzisiejszych czasach nikogo nie dziwi widok zagranicznej nazwy firmy w innym kraju. Z uwagi na otwarte granice i możliwość inwestowania oraz ekspandowania na rynkach zagranicznych, coraz częściej dochodzi do zawierania umów między podmiotami mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę w dwóch różnych krajach. Często transakcje takie są przez nas niezauważane, jednak mają istotny… View Article

Umowa o wykonywanie prac budowlanych z reguły jest umową o dzieło. Przepisy prawne dotyczące stosunku prawnego są uregulowane w niemieckim kodeksie cywilnym -Bürgerliches Gesetzbuch „BGB”. Kodeks cywilny BGB nie różnicuje umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane. Umowy budowlane podlegają przepisom umowy o dzieło według § 631 BGB.

Polskie przepisy prawa w Kodeksie cywilnym stanowią o umowie o roboty budowlane, która jest szczególnym rodzajem kontraktu. W prawie niemieckim kwestia wygląda jednak odmiennie. W Niemczech w przypadku umowy o roboty budowlane stosuje się regulacje dotyczące umowy o dzieło – chodzi o § 631 i nast. BGB lub VOB/B, czyli pewnego rodzaju wzorzec, ogólne warunki umowy o roboty budowlane.

Konwencja CMR jest aktem prawnym stosowanym do odpłatnych usług świadczonych w międzynarodowym samochodowym transporcie towarów, wykonywanym zarobkowo przez profesjonalnych przewoźników. Umowa o międzynarodowym przewozie drogowym towarów podpisana została w 1956 roku w Genewie. Nie stosuje się jej jednak do przewozów dokonywanych na mocy odrębnych międzynarodowych konwencji pocztowych, również do przewozu zwłok bądź też do przewozów ładunków należących do przesiedleńców (…)

Prawo niemieckie, podobnie jak prawo polskie, przewiduje możliwość zawarcia umowy mającej za przedmiot przewóz towarów, tzw. umowę przewozu. Treść niemieckiej umowy przewozu, uregulowanej w §§ 407 i n. niemieckiego kodeksu handlowego (dalej: HGB), stanowi zobowiązanie przewoźnika do przewiezienia towaru do miejsca przeznaczenia oraz przekazania tego towaru odbiorcy w miejscu przeznaczania. Zagadnienia dotyczące odpowiedzialności przewoźnika reguluje również niemiecki kodeks handlowy.

Unormowań prawnych odnoszących się do umowy spedycji w niemieckim systemie prawa poszukiwać należy w ustawie Handelsgesetzbuch (HGB), czyli Kodeksie handlowym. Na mocy umowy spedycji w prawie niemieckim, spedytor zleca przesłanie określonego towaru za odpowiednim wynagrodzeniem. Trzeba nadmienić, że spedytor świadczyć musi usługi w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej.