BLOG

28 lis 2021

Zakaz prowadzenia działalności transportowej w Niemczech za nagminne wykroczenia p-ko zasadom dozwolonego kabotażu? Zmiany w ocenie dobrej reputacji przewoźnika – zbyt częste naruszenie ograniczeń kabotażu może doprowadzić do utraty licencji transportowej i/lub zakazu prowadzenia działalności w poszczególnym kraju członkowskim

  • Niemieckie prawo transportowe
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

( Zdjęcie według obrazu  pixel2013  na  Pixabay )

Pakiet Mobilności jeszcze nie do końca wszedł w życie, a Komisja Europejska za namową zachodnioeuropejskiego lobby transportowego szykuje kolejne zaostrzenie przepisów transportowych. Regulacje o których mowa nie stanowią bezpośrednich zmian ustaw wchodzących w skład Pakietu Mobilności, a dotyczą unijnych przepisów definiujących pojęcia i stopnie naruszeń wymienionych w rozporządzeniu nr. 2016/403. Konkretnie chodzi o to, które wykroczenia kwalifikują się jako „poważne”, „bardzo poważne“ i „najpoważniejsze”. Kwalifikacja wykroczeń jest o tyle istotna, że powtarzając pewne klasy wykroczeń przewoźnik prędzej czy później dojdzie do momentu, w którym będzie musiał liczyć się z wszczęciem postępowania o ocenę jego dobrej reputacji, a co za tym idzie: możliwą utratą licencji transportowej. Aktualna lista naruszeń ma więc zostać zaostrzona i poszerzona, przy czym dotyczyć będzie ona głównie wykroczeń przeciwko zapisom ograniczającym możliwość wykonywania operacji kabotażowych. Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej zmiany w rozporządzeniu Nr. 2016/403 mogą wejść w życie już od lutego 2022 r.

Dotychczasowe regulacje i przewidywane zmiany

Rozporządzenie 2016/403 w obecnej postaci weszło w życie 1 stycznia 2017 r. i od tego czasu obowiązuje we wszystkich Państwach Członkowskich. W ramach tego rozporządzenia Państwa Członkowskie ustanowiły wspólny wykaz kategorii, rodzajów i gradacji naruszeń przepisów unijnych w transporcie drogowym, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przewoźnika drogowego.  Poszczególne naruszenia zostały podzielone na trzy grupy w zależności od ich ‘’wagi’’: poważne naruszenia, bardzo poważne naruszenia oraz najpoważniejsze naruszenia. Celem regulacji było uniemożliwienie prowadzenia działalności transportowej nierzetelnym przedsiębiorcom, regularnie wykraczającym przeciwko przepisom unijnym.

Dzięki nowym przepisom dotychczasowa lista wykroczeń zostanie uzupełniona o 7 nowych typów naruszeń. Warto mieć na uwadze, że każde z nowych naruszeń sklasyfikowano od razu jako „bardzo poważne”. Chodzi tutaj głównie o wykroczenia dotyczące legalnego kabotażu, delegowania kierowców, a także naruszania zasad krajowego prawa podatkowego.

Od lutego 2022 r. m.in. każde pojedyncze przekroczenie dozwolonej liczby trzech operacji kabotażowych, 7-dniowego jej trwania, braku posiadania dokumentacji wykazującej jej legalność, brak wyjazdu transportem międzynarodowym i/lub złamanie zasady „cooling off” (4-dniowy zakaz wykonywania dalszych operacji kabotażowych), ma być kwalifikowane jako „bardzo poważne“. Do „bardzo poważnych” wykroczeń należeć będzie również każde pojedyncze złamanie zasady regularnego, co najmniej co 4-tygodniowego powrotu kierowcy do miejsca zamieszkania lub siedziby pracodawcy. Jedynie złamanie zasady co najmniej co 8-tygodniowego powrotu ciągnika do kraju siedziby przewoźnika nie będzie kwalifikowane jako wykroczenie poważne.

Zasady przeliczania naruszeń i ich konsekwencje

Dalej obowiązywać będzie zasada wprowadzona przez Rozporządzenie UE 2016/403, według której dopuszczenie się trzech „poważnych” naruszeń rocznie równoważne jest popełnieniu jednego „bardzo poważnego” naruszenia, a dopuszczenie się trzech „bardzo poważnych“ wykroczeń będzie równoważne z jednym „najpoważniejszym“ wykroczeniem. W przypadku gdy przewoźnikowi udowodni się popełnienie trzech „bardzo poważnych” naruszeń w ciągu roku (czyli np. złapie się go na trzech osobno popełnionych nielegalnych kabotażach) wszczęta zostanie procedura oceny jego dobrej reputacji. W tym miejscu należy jednak jeszcze dodać, że niektóre Państwa Członkowskie dotychczas liczyły naruszenia w przeliczeniu na średnią liczbę kierowców zatrudnionych przez firmę transportową, ale w przyszłości będą musiały liczyć w najkorzystnijeszym przypadku wedle ilości naruszeń przypadająca na jeden pojazd, przy czym liczy się średnia liczba pojazdów ciężarowych przypadających na daną firmę transportową.

„Nowy Pakiet Mobilności i tak nie wszedł jeszcze w życie“

Bardzo często spotyka się opinie krążące między przewoźnikami, że Pakiet Mobilności „i tak jeszcze nie wszedł w życie”, więc i zmiany o których piszemy tutaj są nieistotne. Ciężko powiedzieć, skąd się te opinie biorą. Fakt jest jeden: Pakiet Mobilności już dawno wszedł w życie, jedynie jego pojedyncze zapisy nie obowiązywały od samego początku, tylko mają swoje konkretnie wyznaczone daty od których zaczną obowiązywać. Te dotyczące nowych zasad kabotażu i powrotów kierowców oraz pojazdów do kraju siedziby Przewoźnika wchodzą – i to jest pewne jak to, że na koniec miesiąca trzeba zapłacić podatki – 21.02.2022 r. Dlatego i zaostrzenia dotyczące kwalifikacji wykroczeń, o których mowa w tym artykule również zaczną obowiązywać od tego dnia. Warto dlatego zawczasu przemyśleć, czy nie warto założyć w kraju wykonywania kabotażu oddziału własnego przedsiębiorstwa i na niego pozyskać lokalną osobną licencję transportową.


Sprawdź pełną ofertę Kancelarii

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo