BLOG

14 cze 2021

Nowelizacja niemieckiej ustawy o opakowaniach (Verpackungsgesetz)

  • E-Commerce
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

(Foto von Artur Konik auf Pixabay)

Aktualny stan prawny

Niemiecka Ustawa o wprowadzaniu do obrotu, wycofywaniu i pełnowartościowym wykorzystywaniu opakowań – Verpackungsgesetz (VerpackG), która weszła w życie w  2019 r. oprócz zmian w zakresie jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych, wpłynęła również na kwestię dotyczącą handlu internetowego oraz obowiązki małych i średnich przedsiębiorstw sprzedających swoje towary za pośrednictwem internetowych platform sprzedaży. Przedsiębiorcy trudniący się sprzedażą i dystrybucją towaru w opakowaniach na terenie Niemiec musieli m.in. dokonać rejestracji w Centralnym Rejestrze Opakowań LUCID i zawrzeć umowę z wybranym operatorem systemu dualnego.

Planowane zmiany – informacje ogólne

W związku ze zharmonizowanymi przepisami unijnymi (Dyrektywa 94/62/WE  z dnia 5 czerwca 2019 r w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko oraz Dyrektywa 2018/851 zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów) Rząd federalny zdecydował się ponad dwa lata od wejścia w życie VerpackG na nowelizację ustawy.  Nowelizacja zakłada rozszerzenie obowiązków w zakresie rejestracji, weryfikacji i dokumentacji , czyli publicznym rejestrze zarządzanym przez Zentrale Stelle Verpackungsregister. Wprowadzone zostaną także nowe przepisy dotyczące oznakowania recyklingowego produktów jednorazowego użytku zawierających tworzywa sztuczne. Nowe regulacje obejmą również kwestie kontroli internetowych platform handlowych i usługodawców w zakresie fulfillment, czyli centra logistyczne, mające za zadanie realizację zamówień złożonych na stronach internetowych serwisu. Projekt nowelizacji  ma zagwarantować dostosowanie przepisów do aktualnych dyrektyw unijnych, zamknięcie luk w przepisach, realizację celów środowiskowych oraz zwiększenie skuteczności egzekwowania przepisów wynikających z VerpackG. Projekt nowelizacji niemieckiej ustawy o opakowaniach został uchwalony pod koniec maja 2021, a  zmiany zostaną wprowadzone w 3 etapach tj. 3 lipca 2021 r., 1 stycznia 2022 r. I 1 lipca 2022 r. Co ulegnie zmianie?

Rozszerzenie wymagań rejestracyjnych dla opakowań zewnętrznych i transportowych

Dotychczas obowiązek rejestracji w w Centralnym Rejestrze Opakowań LUCID ograniczony był jedynie do biorących udział w systemie dualnym opakowań detalicznych (włączając opakowania usługowe i wysyłkowe) oraz opakowań zewnętrznych.

Obowiązek rejestracji spoczywał na producencie. Samo pojęcie producenta dotyczy zdecydowanej większości sprzedawców, także tych małych i średnich przedsiębiorców, gdyż obejmuje każdy podmiot wprowadzający opakowane produkty do obrotu w sposób komercyjny, włączając sprowadzanie opakowanych produktów na teren Niemiec. Jedną z głównych zmian, którą wprowadzi nowelizacja ustawy VerpackunG będzie rozszerzenie obowiązku rejestracji na wszystkie opakowania w rozumieniu ustawy. Oznacza to, że od 1 lipca 2022 r. producenci wszystkich opakowań (w tym transportowych w obrocie B2B, zbiorczych nietrafiających do prywatnego odbiorcy końcowego, wielokrotnego użytku i jednorazowych podlegających kaucji) będą zobowiązani do dokonania rejestracji w Centralnym Rejestrze Opakowań  LUCID, nim będą mogli wprowadzić opakowanie po raz pierwszy do obrotu.

Obowiązek rejestracji będzie obejmował zatem również przedsiębiorstwa produkujące inne towary, które sprzedają i transportują je w opakowaniach do odbiorców, również B2B, na terenie Niemiec.

Już zarejestrowani producenci  muszą zwrócić uwagę na aktualizację swojej rejestracji, jeśli wprowadzają na rynek również inne opakowania niż te objęte uczestnictwem w systemie dualnym. Wraz z rozszerzeniem obowiązku rejestracji wprowadzony zostanie zakaz wprowadzania do obrotu wszelkich niezarejestrowanych opakowań zgodnie z § 9 ust. 5 VerpackungG. Obecnie zakaz wprowadzania do obrotu obejmuje jedynie opakowania objęte obowiązkiem uczestnictwa w systemie dualnym.

Kontrola rejestracji przez elektroniczne platformy handlowe oraz dostawców usług fulfillment

Operatorzy elektronicznych platform handlowych (jak np. Amazon, Zalando czy Ebay) oraz dostawcy usług fulfillment będą zobligowani do weryfikacji producentów opakowań, którzy korzystają z ich usług, pod kątem rejestracji w systemie LUCID. Regulacja ta ma na celu przede wszystkim pomóc w egzekwowaniu ustawy, zwłaszcza w odniesieniu do sprzedawców internetowych z siedzibą za granicą. Operatorzy internetowych platform sprzedaży nie będą mogli umożliwiać dostępu do platformy tym producentom, którzy nie dokonali odpowiedniej rejestracji w systemie LUCID. W rezultacie sprzedawcy internetowi będą musieli udowodnić, że są zarejestrowani we wspomnianym rejestrze opakowań, gdyż w przeciwnym razie nie będzie im przysługiwać możliwość sprzedaży produktów za pośrednictwem danej platformy handlowej.

W przypadku korzystania z usług fulfillment handlarze internetowi zobowiązani byli dotychczas do zarejestrowania się i uczestnictwa w systemie LUCID tylko wtedy, gdy forma graficzna opakowania umożliwiała rozpoznanie ich jako konkretnego sprzedawcy. Jeżeli nie można było poprzez opakowanie zidentyfikować ani sprzedawcy, ani dostawcy usług przewozowych, lub tylko dostawcę usług przewozowych, zobowiązania rejestracji ponosił w takim wypadku wspomniany dostawca usług przewozowych. Od 1 lipca 2022 r. dostawcy usług fulfillment nie mogą świadczyć swoich usług (magazynowanie, pakowanie, adresowanie i wysyłka towarów), dla sprzedawców, którzy nie dokonali prawidłowej rejestracji w systemie LUCID. Sprzedawcy internetowi, którzy korzystają z usług fulfillment, będą musieli udowodnić usługodawcy, tak jak w przypadku operatorów elektronicznych platform handlowych, że wypełniają swoje obowiązki w zakresie rejestracji i uczestnictwa w systemie.

Warto mieć na uwadze, że nawet jeśli usługodawca w zakresie realizacji pakuje towary w opakowania wysyłkowe podlegające uczestnictwu w systemie LUCID, za producenta uznaje się w myśl ustawy sprzedawców internetowych, dla którego usługodawca świadczy usługę.

Oznakowania recyklingowe

Za pomocą Rozporządzenia w sprawie oznakowania produktów jednorazowego użytku zawierających tworzywa sztuczne (niem. Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung) Rząd Federalny zdecydował się wdrożyć do przepisów krajowych dyrektywę unijną 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Za jej pomocą wiele produktów jednorazowego użytku zawierających tworzywa sztuczne zostanie zakazanych na terenie Unii Europejskiej od lipca 2021, ze względu na ich negatywny wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Te produkty, które nie zostaną jeszcze objęte zakazem wprowadzenia do obrotu mają mieć w przyszłości specjalną etykietę ostrzegającą przed szkodami dla środowiska spowodowanymi przez plastik.

Od lipca 2021 r. producenci wyrobów zawierających tworzywa sztuczne nie będą mogli zatem już wprowadzać do obrotu produktów nieoznakowanych.

Do lipca 2022 r. obowiązywać będzie okres przejściowy, w którym firmy będą musiały oznaczyć produkty, które już zostały wyprodukowane, za pomocą nieusuwalnej naklejki.

Nowe ostrzeżenia powinny być wyraźnie widoczne w układzie graficznym opakowań produktów zawierających tworzywa sztuczne. Oznakowanie powinno składać się z piktogramu i tekstu dostosowanego do odpowiedniej kategorii produktu. Rozporządzenie zawiera również informacje dotyczące koloru, rozmiaru czcionki oraz czcionki oznakowania. Przewidziano również, że oznakowanie musi być w języku urzędowym danego państwa członkowskiego, przy czym dozwolone jest tłumaczenie na inne języki. Komisja Europejska udostępniła już symbole do etykietowania produktów, które znaleźć można tutaj https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics/sups-marking-specifications_en. Ponieważ produkty muszą być oznakowane na terenie całej Unii Europejskiej, a import nieoznakowanych produktów z krajów spoza UE zostanie jednocześnie zabroniony, doprowadzi to do stopniowego znikania nieoznakowanych produktów z rynku.

Podsumowanie

Chociaż nowelizacja Ustawy o wprowadzaniu do obrotu, wycofywaniu i pełnowartościowym wykorzystywaniu opakowań, pociągnie za sobą szereg zmian i konieczność dostosowania się przez sprzedawców internetowych, system obowiązujący od 2019 roku pozostanie w dużej mierze w obecnej formie. Sprzedawcy oferujący swoje produkty w internecie powinni w porę upewnić się, że są poprawnie zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Opakowań  LUCID i że platforma sprzedażowa lub usługodawca fulfillment są wystarczająco poinformowani o tym fakcie. Zaniedbania mogą prowadzić do istotnego zakłócenia ciągłości działalności i surowych kar pieniężnych.


Sprawdź pełną ofertę Kancelarii

Autorzy

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo

Jolanta Krzemińska

adwokat niemiecki - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo