BLOG

01 cze 2021

Ką verta žinoti gavus baudą iš Vokietijos kelių policijos ar BAG?

  • Lietuvių teisininkas Advokatas Advokatų kontora Advokatų biuras Vokietija

(Foto von Ingo Kramarek  auf Pixabay)

Ne naujiena, kad Vokietijos transporto rinkoje dominuoja transporto ir pervežimo įmonės iš Vidurio ir Rytų Europos. Dabartiniai Vokietijos transporto lyderiai yra lenkai, lietuviai, čekai, paskutiniais metais taip pat bulgarai ir rumunai. Vokiečių organizacijos, jungiančios vietines transporto įmones, stengiasi daryti kuo didesnį spaudimą regioninėms ir federalinėms valdžios institucijoms, kad tokia transporto sektoriaus tendencija būtų apribota. Todėl patikrinimų metu transporto įmonės iš Rytų ir Vidurio Europos vis dažniau (pagrįstai ar nepagrįstai) patenka į vietos policijos arba federalinės krovinių vežimo tarnybos (BAG) akiratį.

Šiuo straipsniu norime paaiškinti ir patarti, kaip turėtų elgtis verslininkas ar vairuotojas tokio patikrinimo metu (pvz. iškilus įtarimui dėl leidžiamo kabotažo viršijimo, dėl maksimalaus vairavimo/darbo laiko viršijimo, dėl poilsio laiko nesilaikymo, dėl pažeidimų nemokant nustatyto minimalaus atlyginimo ir t.t.).

Pirmas etapas – kontrolė

Daugeliu atveju atlikus patikrinimą ir nustačius pažeidimus pareigūnai nustato taip vadinamo užstato dydį už vėlesniu metu išleidžiamą administracinių instancijų sprendimą dėl piniginės baudos paskyrimo. Neapsirikite manydami, kad kvitas, kurį išrašo pareigūnai patikrinimo metu ir yra oficialus sprendimas dėl baudos paskyrimo. Vokietijos policijos ar BAG tokiu atveju reikalaujamas mokestis yra tik užstatas už ateityje nustatytiną baudą. Tokio užstato tikslas yra ateityje nustatomos baudos sumokėjimo užtikrinimas. Sumokėjus užstatą vežėjai gauna kontrolės protokolą (Kontrollschein). Neverta tokios kontrolės metu leistis į diskusijas su pareigūnais. Tokios diskusijos su pareigūnais neduoda jokios naudos. Net ir advokato įsikišimas paprastai neduos laukiamų rezultatų, išskyrus tada kai sustabdymui bei užstato reikalavimui nebuvo absoliučiai jokio pagrindo. Nustatčius nusižengimą transporto priemonei leidžiama tęsti pervežimo operaciją tik sumokėjus užstatą. Blogiausiu atveju pareigūnai gali konfiskuoti transporto priemonės registracijos dokumentus ar net transporto priemonę iki to laiko, kol bus sumokėtas nustatytas užstatas.

Antras etapas – pasiaiškinimas

Po patikrinimo jau praėjus kuriam laikui ir neatsižvelgiant į tai ar buvo sumokėtas užstatas, ar ne (ir paimti dokumentai, transporto priemonė ir t.t.) už prasižengimą atsakinga teisėsaugos institucija (tai gali būti policija, BAG ar muitinės įstaiga /Zollamt) atsiunčia vežėjui laišką, kuriame yra jam pareiškiami įtarimai dėl prasižengimo ir suteikiama galimybė per tam tikrą laikotarpį (dažniausiai per dvi savaites) pateikti savo poziciją dėl pateiktų įtarimų. Taip pat tokiame laiške galima rasti reikalavimą pateikti dokumentus, kurių pvz kontrolės metu trūko. Šiuo būdu vežėjai turi galimybę pateikti paaiškinimus dėl įtarimų ir persiųsti visus kontolės metu trūkusius dokumentus. Šio etapo metu yra patariama, greičiausiai netgi būtina pristatyti savo įvykių versiją, išsiųsti reikiamus dokumentus ir pateikti faktais pagrįstą versiją dėl įtarimų.

Trečias etapas – baudos paskyrimas

Napaistant to, ar vairuotojas ir vežėjas per nustatytą dviejų savaičių terminą pateikia savo paaiškinimą dėl įtarimų, už bylos nagrinėjimą atsakinga teisėsaugos institucija priima sprendimą dėl galutinės baudos paskyrimo. Praktika rodo, kad nepateikus jokių paaiškinimų dėl iškeltų įtarimų paprastai nustatoma baudos suma būna tokio pat dydžio kaip jau sumokėtas užstatas arba už jį didesnė. Jeigu bauda viršyja užstato dydį iš vairuotojo/vežėjo reikalaujama sumokėti baudos likutį. Nuo tokio administracinių instancijų sprendimo dėl baudos paskyrimo pristatymo dienos vairuotojas/vežėjas gali šį sprendimą užginčyti pateikdami rašytinį prieštaravimą. Tokį prieštaravimą reikia dažniausiai pateikti per dvi savaites nuo sprendimo pristatymo dienos. Jeigu sprendimas dėl baudos paskyrimo nėra užginčijamas, jis tampa neginčijamu ir iškart vykdytinu. Toks neginčijamas sprendimas būna įtraukiamas į baudų registrą. Per sekančią bet kurios teisėsaugos instancijos vykdomą kontrolę kontroliuojantys pareigūnai taip pat patikrina baudų registrą, ko pasekoje jie gali pareikalauti nedelsiant sumokėti baudą/baudos likutinę sumą, grasindami sulaikyti ir (arba) parduoti transporto priemonę (jei ji priklauso vežėjui).

Kaip patariama elgtis gavus baudą

Pirmajame etape t.y. kontrolės metu visi bandymai išvengti užstato mokėjimo dažniausiai būna nesėkmingi. Tik tuo atveju, jeigu kontrolė yra absoliučiai nepagrįsta arba yra skiriamas nepagrįstai didelis užstatas, tada galbūt verta leistis į diskusijas. Įvertinti ar konkretus atvejis yra nepagrįstas gali dažniausiai tik Vokietijoje praktikuojantis advokatas, kuris gali argumentus atsakingam pareigūnui išdėstyti telefonu.

Daugiausiai laimėti galima antrajame etape – pasiaiškinimo etape ir trečiajame etape – baudos paskyrimas, kai yra atsiunčiamas atsakingos institucijos sprendimas dėl baudos paskyrimo. Beveik kiekvienu atveju galima nurodyti priežastis, kurių dėka galima pagrįsti švelninančias aplinkybes ir tokiu būdu atitinkamai sumažinti paskirtą baudą arba net jos išvengti. Kokios priežastys ir kokie argumentai turėtų būti nurodomi priklauso nuo kiekvieno individualaus atvejo. Dažniausiai vien paaiškinimas ir prieštaravimas dėl baudos paskyrimo savaime lemia baudos sumažinimą neatsižvelgiant į nusižengimo pobūdį (pvz. leistino kabotažo viršijimas, maksimalaus darbo laiko ar poilsio laiko nesilaikymas ir.t.t).

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo

Ilona Gurgsdies

adwokat - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatė

linkedinLogo