BLOG

12 gru 2019

„CE-zertifziert”- jako niedozwolona reklama

  • E-Commerce
  • Niemieckie prawo konkurencji
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

(Foto von Pixabay von Pexels)

Stosowanie oznaczenia „CE” na produkcie lub jego opakowaniu jest wymagane ustawowo w przypadku wielu produktów dystrybuowanych na rynku UE, takich jak np. sprzęt elektryczny, zabawki, niektóre materiały budowlane itd. Producenci i handlarze powinni jednak wystrzegać się umieszczania wszelkich dookreśleń w pobliżu symbolu „CE” takich jak np. „geprüft“ lub „zertifiziert“. W tym kontekście istnieje bowiem cienka granica między ustawowym obowiązkiem umieszczania symbolu „CE” z jednej strony a naruszeniem zakazu reklamowania cech, których produkt nie posiada, z drugiej strony.

Czym właściwie jest oznakowanie „CE”?

Nanosząc symbol „CE” na produkt lub jego opakowanie producent, lub upoważniony przedstawiciel producenta deklaruje, że wprowadzony przez niego na rynek europejski produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych pod kątem bezpieczeństwa danego produktu.To producent lub upoważniony przedstawiciel producenta musi zidentyfikować, czy dany produkt podlega pod szczególne dyrektywy unijne dotyczące bezpieczeństwa, jakie przepisy narodowe implementują prawo unijne, jaki tryb badania bezpieczeństwa jest prawnie wymagany dla danego produktu, jakie wymogi szczegółowe wynikają ze znormatyzowanych standardów i następnie dokonać oceny zgodności i oceny ryzyka zgodnie z zidentyfikowanymi

Oznaczenie „CE” nie jest zatem ani certyfikatem, ani też symbolem jakości nadawanym przez niezależne jednostki po przeprowadzeniu stosownych postępowań kontrolnych lub testowych. Stąd wynika decydująca różnica do oznaczeń „TÜV“ lub „GS“, które z zasady nadawane są po przeprowadzeniu badań przez jednostki niezależne.

Niewłaściwe użycie oznaczenia „CE”

W konsekwencji orzecznictwo niemieckie zgodnie reprezentuje pogląd, że reklama sprawiająca wrażenie, iż oznaczenie „CE” jest certyfikatem, symbolem jakości lub też zostało nadane przez niezależną jednostkę, jest myląca i jako taka niedozwolona. Konkurenci i stowarzyszenia chroniące konkurencję mogą dochodzić zaniechania pod karą grzywny od podmiotów stosujących tego typu reklamę.

Typowe przykłady niewłaściwego użycia oznaczenia „CE” to: „Zertifikat CE”, „CE-zertifiziert”, „CE-geprüft”. Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie idzie jeszcze dalej w swoim orzecznictwie. W wyroku z dnia 25.02.2016, sygn. I-15 U 58/15 sąd zadecydował bowiem, że umieszczenie sformułowania ‘‘CE/TÜV/GS-gerpüft“ w jednej linijce w opisie produktu na platformie sprzedażowej online stanowi reklamę wprowadzającą potencjalnego konsumenta w błąd.Pozwanym w sprawie był sprzedawca internetowy, który w rozstrzyganym przez sąd przypadku sprzedawał budzik z opisem „CE/TÜV/GS-geprüft“ w jednej linijce. Stowarzyszenie chroniące konsumentów i konkurencję złożyło pozew przeciwko sprzedawcy, zarzucając mu wprowadzanie w błąd konsumentów na temat właściwości produktu. W opinii stowarzyszenia umieszczenie oznaczenia CE w bezpośrednim sąsiedztwie symboli jakości TÜV i GS sugerowało konsumentom skojarzenie, że również symbol CE został przydzielony w efekcie przeprowadzenia badania przez niezależne jednostki.Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie przychylił się do stanowiska powoda i potwierdził  zasadność jego  roszczenia  o zaniechanie. Pozwany został skazany do zaniechania pod rygorem grzywny zgodnie z § 8 niem. ustawy przeciwko nieuczciwej konkurencji (dalej UWG), ponieważ sporne działanie handlowe było czynem nieuczciwej konkurencji zgodnie z § 3, 5 ust. 1 nr 1 UWG. Zgodnie Z §§ 3, 5 ust. 1 nr 1 UWG niedozwolone są czynności handlowe wprowadzająca konsumenta w błąd wskutek udzielenia nieprawdziwych lub w inny sposób wprowadzających w błąd informacji dotyczących właściwości towarów. Reklama stosowana przez pozwanego dawała bowiem konsumentowi mylne wrażenie, że termin „CE” jest znakiem testowym, swoistym  certyfikowanym wyznacznikiem jakosci.

Ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje sądu był fakt, że samo znaczenie znaku CE w kręgach konsumenckich jest w dużej mierze wciąż niejasne, stąd tez istnieje szczególnie wysokie ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd. Podobnie wpływa na niezorientowanego w tej nomenklaturze konsumenta zestawienie ze sobą trzech krótkich symboli „CE/TÜV/GS” jednocześnie, gdyż nabywa on mylnego przeświadczenia o jakości produktów; przyjmuje w ten sposób zaprezentowane informacje automatycznie i bez większego zastanowienia.

Autorzy

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo

Jolanta Krzemińska

adwokat niemiecki - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo