BLOG

02 gru 2019

Katalog najczęściej spotykanych wykroczeń dotyczących pojazdów ponadgabarytowych – część 2

  • Niemieckie prawo transportowe
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

(Foto von Marcin Jozwiak von Pexels)

W prawie niemieckim występuje masa przepisów, które regulują wykroczenia właścicieli pojazdów ponadgabarytowych oraz prowadzących je kierowców. W pierwszej części naszego artykułu zaprezentowaliśmy najczęstsze wykroczenia kierowców pojazdów ponadgabarytowych wraz z możliwymi sankcjami prawnymi i przewidywaną grzywną. W części drugiej oprócz  dalszych wykroczeń opisujemy także kwestie prawne związane z samą karalnością wykroczeń, takimi jak przedawnienie czy sugerowane postępowanie po otrzymaniu grzywny.

Nieprzestrzeganie regulacji Ustawy o kwalifikacjach kierowców zawodowych

Jeżeli podczas kontroli drogowej samochodu ciężarowego zostanie stwierdzone, że w dokumencie prawa jazdy kierowcy brakuje kodu 95, kierowcy oraz jego pracodawcy grozi grzywna do 20.000 €. Kod 95 jest kodem obowiązującym w całej Unii Europejskiej potwierdzającym kwalifikacje i wykształcenie kierowcy zawodowego i jest wpisywany do prawa jazdy przez urząd wystawiający ten dokument.

W przypadku otrzymania grzywny z tego tytułu należy zwrócić uwagę czy urzędnik wystawiający grzywnę miał do tego prawo. Karze grzywny nie podlegają np. osoby, które przewożą samochodem ciężarowym sprzęt lub materiał niezbędny do wykonywania zawodu, o ile kierowanie samochodem ciężarowym nie jest główną częścią tego zawodu.

Nieprzestrzeganie obowiązku nałożonego na kierowcę, który uzyskał szczególne zezwolenie

W przypadku przewożenia ładunków przekraczających dopuszczalną wysokość, szerokość lub długość, a także w przypadku korzystania z autostrady lub drogi szybkiego ruchu konieczne jest szczególne zezwolenie. Dokument zezwolenia musi znajdować się w pojeździe podczas transportu. Często z zezwoleniem związane są dodatkowe obowiązki, których kierowca musi przestrzegać np. obowiązek eskorty policyjnej na określonym odcinku drogi, co łączy się z koniecznością zameldowania samochodu ciężarowego na posterunku policji. Nieprzestrzeganie tego typu obowiązków kończy się grzywną w wysokości 60 € i jednym punktem karnym. W przypadku stwierdzenia umyślnego zachowania kierowcy grozi mu grzywna w wysokości 120 €. Zazwyczaj kierowca nie działa umyślnie, jednak organy wystawiające grzywnę często wychodzą z takiego założenia.

Nieprzestrzeganie obowiązków związanych ze szczególnym zezwoleniem jest zagrożone nie tylko grzywną, lecz także wszczęciem postępowania administracyjnego. W ramach postępowania możliwe jest jeszcze przekonanie organów, że złamanie przepisów wynikało z nieporozumienia i więcej się nie powtórzy. W takim przypadku postępowanie może zakończyć się na ostrzeżeniu.

Nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia o towarach niebezpiecznych

Zagrożone grzywną i punktami karnymi jest załadowywanie niezabezpieczonych towarów bez zabezpieczenia ich w taki sposób, żeby nie wypadły one z pojazdu lub kontenera a w przypadku przewożenia towarów niebezpiecznych wraz z innymi towarami – bez zabezpieczenia wszystkich towarów w danej naczepie lub kontenerze w taki sposób, aby uniemożliwić wyciek towarów niebezpiecznych. Grzywna grozi również przewoźnikowi, który jako posiadacz pojazdu nie przekaże kierowcy sprzętu koniecznego do zabezpieczenia ładunku. Przewoźnikiem jest firma, która organizuje przewóz.

Grzywna wynosi 300 € w przypadku nieumyślnego działania, co najmniej 375 €, jeżeli ktoś został zagrożony lub jeżeli nie jest to pierwsze wykroczenie przeciwko tym przepisom i nawet 600 € w przypadku umyślnego działania.

Konfiskata ładunku

Jeżeli przeciw sprawcy jakiegoś wykroczenia nie można wszcząć postępowania o grzywnę lub jeżeli zostało ono zawieszone, możliwa jest konfiskata środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej najwyżej wartości korzyści uzyskanych w wyniku popełnienia wykroczenia.

Przedawnienie karalności wykroczeń

Z reguły karalność wykroczeń w ruchu drogowym przedawnia się po upływie trzech miesięcy. Jeżeli jednak została już wystawiona grzywna lub wniesiona skarga – okres przedawnienia wydłuża się do sześciu miesięcy. Wykroczenia niezwiązane ściśle z ruchem drogowym np. wspomniane wyżej złamanie przepisów o towarach niebezpiecznych lub złamanie przepisów ustawy o kierowcach mają różne długości przedawnienia, w zależności od maksymalnej wysokości grzywny. Jeżeli czyn zagrożony jest grzywną w wys. maksymalnie 15.000 €, okres przedawnienia wynosi 3 lata, przy grzywnie w wys. maksymalnie 2.500 € – 15.000 € – dwa lata, przy grzywnie w wys. maksymalnie 1.000 € do 2.500 € – rok, a w przypadku niższych grzywien – sześć miesięcy. Karalność z tytułu złamania przepisów ustawy o kierowcach zagrożone grzywną w wysokości do 15.000 € przedawniają się z upływem dwóch lat przy działaniu umyślnym lub z upływem roku przy działaniu nieumyślnym.

Przedawnienie ulega zahamowaniu np. jeżeli dojdzie do przesłuchania, przeszukania lub zostanie wystawiona grzywna.

Postępowanie po otrzymaniu grzywny

Dwa tygodnie od otrzymania mandatu można złożyć od niego sprzeciw. Możliwe jest pisemne przedstawienie stanowiska w sprawie. Jeżeli postępowanie nie zostanie wstrzymane lub kara nie zostanie cofnięta, sprawa zostaje przekazana do właściwego sądu, w którym odbywa się proces lub postępowanie pisemne.

Zażalenie prawne

W przypadku skazania na grzywnę poniżej 250 € zażalenie prawne możliwe jest jedynie po przeprowadzeniu specjalnego postępowania dopuszczającego zażalenie. Jeżeli zażalenie odniesie sukces, wyrok sądu pierwszej instancji zostanie uchylony i zastąpiony wyrokiem sądu drugiej instancji lub przekazany do sądu pierwszej instancji do ponownej decyzji. Wyrok nie może zostać zmieniony na niekorzyść składającego zażalenie.

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Ewa Leźnicka

prawnik - Rechtsanwalt - Advokatas