BLOG

07 mar 2019

Zmiany umowy spółki GmbH

  • Niemieckie prawo spółek
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

(Foto von rawpixel.com von Pexels)

1. Zmiana umowy spółki – pojęcie

Zmiany umowy spółki definiuje się jako wszelkie zmiany brzmienia umowy spółki. Paragraf 54 GmbHG określa jednoznacznie, że zmiany umowy spółki muszą zostać wpisane do rejestru handlowego, gdyż dopiero od tego momentu uzyskują skuteczność prawną.  Za zgłoszenie zmian odpowiadają członkowie zarządu w liczbie uprawniającej ich do reprezentacji. W paragrafie 54 I 2 GmbHG sprecyzowano, że treść zmian w umowie spółki należy dostarczyć do rejestru w całości, a kompletne brzmienie musi zostać natomiast poświadczone notarialnie. Prawa i obowiązki sądu rejestrowego w kontekście zmian w umowie spółki są zgodnie z orzecznictwem bardziej restrykcyjne niż w momencie założenia spółki. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zmianą umowy nie jest ani odwołanie ani ponowne powołanie członków zarządu.

2. Zgromadzenie wspólników – upoważnieni do podejmowania uchwał dotyczących zmian umowy spółki

Jak już wspomniano, za zgłoszenie zmian odpowiadają członkowie zarządu w liczbie uprawniającej ich do reprezentacji – zgromadzenie wspolników. Nim przejdziemy do dalszych informacji dotyczących zmiany umowy spółki warto przybliżyc i przypomnieć opisywany przez nas (tutaj) w styczniu ubiegłego roku termin zgromadzenia wspólników oraz ich obowiązki.

a) Zgromadzenie wspolników

Zgromadzenie wspólników GmbH jest najwyższym organem spółki. Wszyscy wspólnicy gromadzą się, aby rozstrzygać kluczowe kwestie i podejmować ważne dla spółki decyzje, które są wydawane w formie uchwał. Decyzje podjęte przez zgromadzenie stanowią wytyczne, którymi powinno się kierować kierownictwo firmy. Zadania zgromadzenia opisane są w paragrafie 46 GmbHG, który jednak może zostać w istotnym stopniu zmieniony w ramach umowy spółki. W sposób bezwzględny przewidziano natomiast właściwość zgromadzenia wspólników odnośnie zmian umowy spółki (paragraf 3 GmbHG), likwidacji spółki (paragraf 60 GmbHG) oraz wezwania do wniesienia dopłat (paragraf 26 GmbHG). Do pozostałych zadań wspólników w ramach zgromadzenia wspólników należy zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz decyzja o wykorzystaniu uzyskanego zysku. Procedura podejmowania uchwał jest określona w paragrafach 47 do 51 GmbHG. Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji podczas zgromadzenia wspólników, wspólnik może podejmować decyzje w sposób swobodny. Jednocześnie zakazane jest głosowanie w „sprawie własnej”. Ma to za zadanie zapewnienie uniknięcia konfliktu interesów. Praktyczny przypadek stanowi tutaj procedura odwołania wspólnika będącego członkiem zarządu z istotnego powodu oraz jego wykluczenie ze spółki.

3. Uchwały dotyczące zmian umowy spółki

Do zasadniczych zadań zgromadzenia wspólników należy również podejmowanie uchwał dotyczących zmian umowy spółki.  W paragrafie 53 GmbHG określa się, że zmiana taka wymaga formy notarialnej. W przypadku braku formy notarialnej błędy formalne można usunąć dokonując wpisu uchwały do rejestru handlowego. W przypadku tego typu uchwały wymagane jest zapewnienie większości trzech czwartych oddanych głosów. Przy zliczaniu głosy wstrzymujące nie są uwzględniane. W umowie spółki wymóg ten może zostać dodatkowo zaostrzony np. do wymogu trzech czwartych wszystkich głosów lub nawet do jednomyślności.

a) Obowiązek dopłat

Jeśli zmiany majątku spółki będą niekorzystne, w celu kontynuowania działalności koniecznym może się okazać wnoszenie przez wspólników dopłat na rzecz spółki. Można je określić już w momencie sporządzania umowy spółki. Wyróżnia się ograniczony kwotowo i nieograniczony kwotowo obowiązek dopłat. W przypadku nieograniczonego obowiązku wnoszenia dopłat każdy wspólnik, który dokonał całkowitej wpłaty swojego wkładu może go wykorzystać w charakterze dopłat. Nie ma takiej możliwości w przypadku ograniczonego obowiązku wnoszenia dopłat. W takim przypadku wspólnik musi dokonać faktycznej wpłaty.

b) Podwyższenie kwoty kapitału zakładowego

Od żądania wniesienia dopłat odróżnić należy podwyższenie kapitału zakładowego. Wprawdzie oba te działania prowadzą do zwiększenia majątku spółki, jednak występują między nimi różnice. Przepisy chroniące wierzycieli, ujęte w paragrafach 30 – 33 GmbHG gwarantują tylko zachowanie kapitału zakładowego, ale nie innych świadczeń wspólników. Środki wprowadzone w ramach podwyższenia kapitału zakładowego muszą zatem zostać zachowane w ramach spółki, środki wnoszone w ramach dopłat nie. Dopłaty mogą zostać zwrócone wspólnikom, jeśli sytuacja majątkowa ulegnie poprawie.

c) Zmniejszenie kapitału

Również zmniejszenie kapitału stanowi zmianę umowy spółki. Do takiej sytuacji może dojść w skutek nadmiernej kapitalizacji spółki, a zatem gdy do prowadzenia działalności potrzeba mniej środków niż to określa kapitał zakładowy lub też gdy spółka utraciła istotną wartość nominalną kapitału zakładowego i konieczne jest dostosowanie dostępnych jeszcze środków.

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo