BLOG

02 sty 2019

Regulamin i ogólne warunki przewozu

  • Niemieckie prawo transportowe
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy
  • Uncategorized

(Foto von Luis Quintero von Pexels)

Warunki przewozu są elementem składowym umowy przewozu. Rozróżnia się ogólne i szczególne warunki przewozu. Ogólne warunki przewozu zostały przyjęte w ramach Rozporządzenia o ogólnych warunkach przewozu z 27 lutego 1970 roku (niem. Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn – und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen).

Pod pojęciem warunki przewozu należy rozumieć regulacje, które określają prawa i obowiązki związane z transportem. Do przestrzegania ogólnych warunków przewozu zobowiązani są zarówno pasażerowie, jak i przewoźnik.

Ogólne warunki przewozu regulują m.in. kwestie związane z zachowaniem pasażerów, opłatami za przejazd, a także przewozem rzeczy i zwierząt.

Zachowanie pasażerów

Gdy chodzi o zachowanie pasażerów, to szczególne obowiązki ciążą na opiekunach podróżujących z dziećmi. Są oni zobowiązani do tego, by dopilnować, aby dzieci nie klękały i nie stawały na miejscach siedzących. Ponadto muszą zadbać, by podopieczni mieli zapięte pasy lub byli chronieni przez odpowiednie urządzenia.

Warto mieć na uwadze, że skutkiem bezprawnego użycia hamulca bezpieczeństwa lub innych urządzeń zabezpieczających jest obowiązek wniesienia opłaty w wysokości 15 euro. Takie zobowiązanie nie stoi na przeszkodzie ściganiu sprawcy w ramach postępowania karnego lub postępowania w sprawach zagrożonych karą grzywny.

Nieważny bilet

Bilety, które są używane wbrew przepisom dotyczącym warunków przewozu lub taryfie przewozów, są nieważne i konfiskowane. Ma to zastosowanie w odniesieniu do biletów, które m. in. są zniszczone, używane przez osobę nieuprawnioną, nieważne z powodu upływu czasu czy używane do przejazdów innych niż dozwolone.

Istotna jest regulacja, zgodnie z którą bilet uprawniający do przejazdu jedynie w połączeniu z umową lub dokumentem przewidzianym w taryfie przewozu uznawany jest za nieważny i może zostać skonfiskowany, jeżeli umowa bądź dokument nie zostanie okazany na żądanie.

Podwyższona opłata za przewóz

W niektórych przypadkach podróżny jest zobowiązany do zapłaty podwyższonej opłaty za przewóz. Zostały one wyszczególnione w Rozporządzeniu i wiążą się z sytuacjami, w których pasażer nie dysponuje ważnym biletem. Wówczas przedsiębiorstwo może pobrać opłatę za przewóz podwyższoną do 60 euro. Istnieje możliwość naliczenia dwukrotnej opłaty za przejazd w jedną stronę, o ile jest to kwota wyższa niż 60 euro.

W sytuacji, gdy pasażer dysponuje ważnym biletem, jednakże nie może go okazać podczas kontroli, to podwyższona opłata może zostać obniżona na 7 euro, jeżeli pasażer w ciągu tygodnia udowodni, że był wówczas w posiadaniu ważnego, osobistego biletu okresowego.

Należy przy tym zaznaczyć, że obciążenie pasażera podwyższoną opłatą za przejazd nie wpływa na ściganie go w ramach postępowania karnego lub postępowania w sprawie zagrożonej grzywną.

Zwrot opłaty za przewóz

W przypadku, gdy bilet nie zostanie wykorzystany na przejazd, opłata zostanie zwrócona na wniosek, po okazaniu biletu. Podobnie wygląda sytuacja, gdy pasażer wykorzysta bilet jedynie w celu przejechania części trasy, za którą zapłacił. Wówczas różnica pomiędzy uiszczoną opłatą a opłatą za pokonany dystans zostaje zwrócona na wniosek, po okazaniu biletu. Należy zwrócić uwagę na to, że na podróżującym spoczywa obowiązek udowodnienia, że z biletu nie skorzystał bądź skorzystał jedynie częściowo.

Rozporządzenie wskazuje również jakie okoliczności uprawniają do częściowego zwrotu opłaty za bilet okresowy, który nie został wykorzystany przez pasażera.

Warto wspomnieć, że wnioski o zwrot opłaty należy składać niezwłocznie w administracji przedsiębiorstwa. Ważne, że od zwracanej należności pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 euro, jak również ewentualna opłata za przekaz pieniężny.

Przewóz rzeczy i zwierząt

Zarówno, gdy chodzi o przewóz rzeczy, jak i o przewóz zwierząt, personel decyduje o tym, czy zostaną one przewiezione i w którym miejscu mają być umieszczone. Rozporządzenie przewiduje grupy niebezpiecznych materiałów i przedmiotów, które z transportu są wykluczone. Psy mogą być przewożone jedynie pod nadzorem odpowiedniej osoby. Te, które stanowią zagrożenie dla innych pasażerów, muszą mieć kaganiec. Wyjątkiem są psy przewodnicy, które towarzyszą osobom niewidomym. Pozostałe zwierzęta mogą być zabierane jedynie w odpowiednich transporterach.

Zasady odpowiedzialności

Na przedsiębiorstwie ciąży odpowiedzialność za śmierć i obrażenia doznane przez pasażera, a także za szkody na rzeczach, które pasażer miał na sobie lub ze sobą. Za te drugie odpowiada do 1.000 euro. Ograniczenie to nie jest stosowane, jeżeli do szkód doszło umyślnie lub z powodu rażącego niedbalstwa.

Autor

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo