BLOG

21 lis 2018

Vorgesellschaft – spółka w organizacji oraz specjalne konstrukcje GmbH

  • Niemieckie prawo spółek
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

(Foto von Pixabay von Pexels)

Spółka w organizacji

Vorgesellschaft [poln. w Polsce spółka w organizacji] powstaje, gdy część płatności na poczet wkładów zostaje dokonana przed faktycznym utworzeniem GmbH, jako osoby prawnej w drodze rejestracji. Zatem Vorgesellschaft to taki ”twór”, który powstaje w chwili zawarcia notarialnej umowy spółki, a który w momencie wpisu do rejestru handlowego  ostatecznie staje się formą spółki GmbH. Obecnie przyjmuje się, że „Vorgesellschaft” może powadzić firmę. Do nazwy GmbH należy w tym przypadku dodać i.G. [poln. w organizacji].

Jeśli chodzi o odpowiedzialność takiej spółki w orzecznictwie przyjmuje się, że  wspólnicy spółki odpowiadają z tytułu umów oraz ustawowych zobowiązań ( w tym np. składki na ubezpieczenie społeczne pracowników) w sposób nieograniczony, a zatem nie tylko z tytułu kapitału zakładowego. Przeniesienie praw majątkowych z Vorgesellschaft na właściwą spółkę GmbH odbywa się bez ryzyka dla wspólników. Ma miejsce automatycznie, jak i przejęcie długów. W aspekcie podatkowym forma Vorgesellschaft rozliczana jest tak jak zarejestrowana spółka GmbH, przy założeniu jednak faktycznego zamiaru jej zarejestrowania. Jeśli zamiar ten zostanie zarzucony należy ją traktować jak spółkę osobową.

Podmiot w fazie przygotowawczej

Od pojęcia Vorgesellschaft [spółka w organizacji]  należy odróżnić fazę podmiotu Vorgründungsgesellschaft [poln. podmiot w fazie przygotowawczej]. Powstaje, jeżeli założyciele spółki podejmują czynności i prowadzą działalność przed zawarciem umowy spółki. Regulacje dotyczące Vorgesellschaft nie mają w tym przypadku zastosowania. Spółka typu Vorgründungsgesellschaft jest z reguły traktowana jako GbR [w Polsce spółka cywilna]

Specjalne konstrukcje GmbH

1. Jednoosobowa GmbH

Pierwszym rozwiązaniem była jednoosobowa GmbH, której szczególną cechą jest to, że wszystkie udziały są w posiadaniu jednego wspólnika. Różnica w porównaniu do standardowej spółki GmbH polega na tym, że na początku nie jest sporządzana notarialnie umowa spółki, ale oświadczenie o utworzeniu spółki przez inicjatora.

Jeśli chodzi o treść, oświadczenie odpowiada umowie spółki. Rozpoczyna się od stwierdzenia, że zakłada się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym należy określić siedzibę, firmę i cel prowadzenia działalności. Jednoosobowa spółka może być założona jako klasyczna GmbH z kapitałem zakładowym w wysokości co najmniej 25 000 EUR, ale również jako UG z dowolnym kapitałem. Istnieje również modelowy protokół odnośnie spółki jednoosobowej.

Jednoosobowa GmbH posiada jednego lub większą liczbę członków zarządu, w związku z czym jednoosobowy wspólnik może sam być dyrektorem zarządzającym.

Nie ma potrzeby ustanawiania przepisów dotyczących zwoływania zgromadzeń wspólników. Jedyny wspólnik może podejmować uchwały w dowolnym miejscu i czasie.

2. Spółka bezosobowa

W rzadkich, wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość, że brak jest wspólników spółki GmbH, lub że sama spółka nabędzie wszystkie udziały [pol. Keinpersonen-GmbH]. Taka sytuacja jest tym bardziej prawdopodobna im mniej wspólników liczyła spółka na początku. Jeśli przykładowo wspólnik był jeden i nie dokonał wpłaty wkładu, okoliczność ta bez dalszych konsekwencji prowadzi do powstania spółki bezosobowej.  Taki stan rzeczy jest wysoce niepożądany, ponieważ podmiot prawny musi posiadać wspólników. Mimo że GmbH nie przestaje istnieć po tym jak ostatni wspólnik przestał być wspólnikiem, stosuje się postanowienia o rozwiązaniu (§§ 60 ff. GmbHG). Członkowie zarządu przejmują funkcję likwidatorów i dokonują likwidacji spółki.

3. GmbH & Co. KG

Oznaczenie KG to spółka komandytowa. Spółka taka posiada dwa typy wspólników- komplementariuszy i komandytariuszy. Komplementariusz to osoba, która tak jak wspólnik OHG odpowiada całym majątkiem osobistym za zobowiązania wspólników. Dodatkowo istnieje komandytariusz, który podobnie jak wspólnik GmbH odpowiada tylko na poziomie umownie określonej kwoty finansowej za długi KG.

Generalnie GmbH & Co. KG jest właściwie specjalnym przypadkiem spółki komandytowej a nie specjalnym przypadkiem spółki GmbH.

KG to handlowa spółka osobowa. Nie posiada własnej osobowości prawnej. Natomiast GmbH posiada osobowość prawną. Ma to wpływ na sposób rozliczenia podatkowego.  W przypadku KG wskutek zysku zwiększeniu ulega dochód wspólników o proporcjonalną część zysku rocznego KG i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast w przypadku GmbH zysk nie jest opodatkowywany na poziomie wspólników , ale w ramach osoby prawnej jaką jest spółka. Zamiast podatku dochodowego odprowadzany jest podatek od osób prawnych.

Zakup istniejącej spółki GmbH

W celu ułatwienia procedury, w sytuacji klasycznej nabywana jest zarejestrowana, istniejąca spółka, która nie prowadzi przedsiębiorstwa, nie posiada majątku. W przypadku zadłużenia wspólnicy starają się wyprowadzić spółkę „na zero”, aby móc przynamniej ją sprzedać. Obecnie  możliwość wykorzystania strat podatkowych nabytej GmbH z poprzednich lat jest wykluczone zgodnie z par. 8 IV KStG [pol. ustawa o podatku od osób prawnych]

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo