BLOG

14 lis 2018

Spółka GmbH – nieobowiązkowe elementy umowy spółki oraz wpłata kapitału zakładowego

  • Niemieckie prawo spółek
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

(Foto von Pixabay von Pexels)

Umowa spółki

Umowa spółki zawiera informacje dotyczące całej organizacji GmbH.

Podobnie jak w przypadku każdej umowy, umowa spółki wymaga złożenia oświadczenia woli przez pewną grupę osób. Założyciele spółki deklarują zgodę na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zobowiązują się do dokonania świadczeń na poczet tego działania, czyli wniesienia wkładu finansowego. Sama umowa spółki musi zawierać statut spółki.

Należy określić, w jaki sposób podejmowane będą decyzje w GmbH, uregulować prawa i obowiązki wspólników, o ile nie dotyczą one płatności z tytułu udziałów w kapitale zakładowym. Ponadto należy wyjaśnić, kiedy i w jakich okolicznościach firma ma zostać zlikwidowana.

Nieobowiązkowe elementy umowy

Poza minimalnymi wymogami dotyczącymi umowy spółki [Spółka GmbH – forma umowy, kapitał zakładowy i udziały w spółce] partnerzy mogą określić strukturę, organizację, reprezentację i całą strukturę pracy GmbH według własnego uznania.Do fakultatywnych regulacji należy na przykład określenie liczby członków zarządu orz ich uprawnień do reprezentacji (§ 6 GmbHG). Można określić ich wzajemny stosunek wewnątrz i na zewnątrz spółki, wprowadzić różne ograniczenia a także zastosować możliwość zaangażowania zastępców członków zarządu i możliwość odwołania ze stanowiska w każdej chwili.

W kwestii podejmowania decyzji w spółce umowa spółki może przewidywać odstępstwa od przepisów ustawowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uchwały podejmowane są przez zgromadzenie wspólników. Kwestia podejmowania decyzji może jednak zostać przeniesiona na inne gremium np. radę nadzorczą, radę administracyjną, dodatkową itp.

Aby uniknąć konieczności publicznego rozstrzygania wewnętrznych spraw spółki przed sądami cywilnymi, można ustalić zaangażowanie sądu arbitrażowego wg §§1025 i nast. ZPO; możliwe jest również zastosowanie tzw.” klauzuli arbitrażowej” zgodnie z § 1066 ZPO w statucie, która obejmuje wyłącznie spory wynikające ze stosunków spółki, a nie spory pomiędzy wspólnikami.

Często wprowadzane są także postanowienia dotyczące przeniesienia. Dotyczą przeniesienia praw wspólnika np. na wypadek śmierci. Dalsze klauzule obejmują możliwość wprowadzenia zakazu konkurencji. Natomiast jeśli swobodne zbycie udziałów w spółce jest praktycznie wykluczone, wspólnikom udziela się z reguły prawa do wypowiedzenia. Dodatkowo zamiast przeniesienia w grę może wchodzić również umorzenie udziałów. Jest ono możliwe tylko, jeśli przewidziano jego zastosowanie w umowie spółki.

Regulacje dotyczą także odpraw dla wspólników odchodzących ze spółki, stosownie do bilansowej wartości posiadanych udziałów.Jeśli wspólnicy życzą sobie zastosowania roku obrachunkowego różniącego się od roku kalendarzowego, uwagę taką można także ująć w umowie spółki. Brak jest natomiast wymogu wprowadzenie regulacji odnośnie publikacji spółki (od 1.4.2005).  Zazwyczaj spółki GmbH są tworzone na czas nieokreślony. Wreszcie zaleca się wprowadzenie do umowy spółki klauzuli salwatoryjnej, która zapewni obowiązywanie pozostałych postanowień w przypadku błędów lub luk w regulacjach.

Wpłata kapitału zakładowego

Minimalnym wymogiem w kwestii kapitału zakładowego jest fakt, że każdy wspólnik musi wpłacić przynajmniej jedną czwartą swojego udziału w przedsiębiorstwie, a suma wpłaconych kwot musi wynosić co najmniej 12 500 EUR (§7 II GmbHG). Możliwe jest również dokonanie wpłaty gotówkowej, ale w tym przypadku konieczne jest wyraźne  oddzielenie od majątku osoby dokonującej wniesienia. Wskazane jest dokonanie wpłaty na konto bankowe utworzone dla założonej GmbH. Jeżeli kapitał zakładowy został wpłacony jeszcze przed założeniem GmbH, musi on być dostępny w gotówce w dniu założenia (OLG Düsseldorf, GmbHR 1994,398). Ciężar dowodu odnośnie spełnienia zobowiązań w zakresie wniesienia wkładów spoczywa na spółce, przy czym wymogi dowodowe zależą od okoliczności. Dlatego też wysoce wskazane jest archiwizowanie odpowiednich dokumentów, także po upływie okresów przechowywania, zgodnie z prawem handlowym. Jeśli GmbH w pewnym momencie stanie się niewypłacalna, syndyk masy upadłościowej będzie poddawał w wątpliwość fakt dokonania wpłaty!

Wkłady rzeczowe będą wnoszone w pełnym wymiarze przed zgłoszeniem spółki do rejestracji (§ 7 III GmbHG) i zaliczane na poczet wymienionej wcześniej kwoty 12.500 Euro.

W przypadku zakładania spółki GmbH dodatkowo powstają koszty utworzenia, w szczególności z tytułu notarialnego sporządzenia umowy spółki, zgłoszenia do rejestru handlowego i późniejszego wpisu.

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo