BLOG

22 paź 2018

Regulacje dotyczące transportu zwierząt w niemieckim prawie transportowym

  • Niemieckie prawo transportowe
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy

(Foto von Jan Laugesen von Pexels)

Ogólny zarys niemieckich regulacji dot. transportu zwierząt

Podstawą prawną regulującą warunki jakie muszą być spełnione w przypadku transportu zwierząt, nie tylko w Niemczech, lecz także w innych krajach Unii Europejskiej, jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z 22 grudnia 2004 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań. Powyższe rozporządzenie zostało wdrożone do prawa niemieckiego rozporządzeniem w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu (niem. Verordnung zum Schutz von Tieren beim Transport und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates), zwanym w skrócie Tierschutztransportverordnung – TierSchTrV lub Tiertransportverordnung i obowiązuje od stycznia 2007 roku we wszystkich państwach członkowskich

Rozporządzenie to ma zastosowanie w kwestii transportu zwierząt, który jest związany z działalnością gospodarczą. Transport związany z działalnością gospodarczą nie ogranicza się do przypadków, w których następuje bezpośrednia wymiana pieniędzy, dóbr lub usług. Do tego rodzaju transportu zalicza się w szczególności przypadki, w których bezpośrednio lub pośrednio osiąga się zysk bądź dąży się do jego osiągnięcia.

Celem unijnego rozporządzenia jest zaoszczędzenie zwierzętom niepotrzebnego cierpienia, a także uwzględnienie ich potrzeb podczas transportu.

Osoby odpowiedzialne za transport zwierząt

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym odpowiedzialność za dobrostan zwierząt ponoszą wszystkie osoby, które uczestniczą w ich transporcie. Osoby te muszą przestrzegać przepisów podczas tego procesu i posiadać stosowane przeszkolenie. W szczególności kierowcy i opiekunowie mają obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje.

Uprawnienia do przewozu

W przypadku transportu zwierząt na odległość przekraczającą 65 km wymagane jest, aby przedsiębiorstwo transportowe posiadało zezwolenie wydane przez właściwe władze państwa członkowskiego, w którym firma ta ma siedzibę. Warunkiem otrzymania takiego zezwolenia jest między innymi wykazanie przez wnioskodawcę, że dysponuje wystarczającą liczbą właściwego personelu, wyposażenia i procedur operacyjnych.

W przypadku transportu trwającego dłużej niż 8 godzin, wnioskodawca musi przedstawić dokumenty takie jak licencja dla kierowcy i osób obsługujących, świadectwo zatwierdzenia dla środka transportu, szczegóły dotyczące procedur, na podstawie których możliwe jest śledzenie i rejestrowanie pojazdów drogowych, plan kryzysowy w nagłych przypadkach, a także dowód, że dysponuje stosownym systemem nawigacji.

Zezwolenia są ważne przez 5 lat. Wydawane są w jednakowym formacie dla całej Unii Europejskiej i rejestrowane w elektronicznej bazie danych, do której mają dostęp władze wszystkich państw członkowskich.

Wymogi techniczne podczas transportu żywych zwierząt

Przewóz zwierząt może trwać maksymalnie 8 godzin, jednakże istnieje możliwość jego wydłużenia pod określonymi warunkami, takimi jak: transport specjalnym pojazdem czy też poprzez odpowiednio zaplanowane przerwy. Przepisy, które regulują transport zwierząt trwający ponad 8 godzin, odnoszą się nie tylko do pojazdów, lecz także do zwierząt. Rozporządzenie unijne przewiduje ulepszone wyposażenie pojazdów służących do transportu, między innymi w system regulujący temperaturę, stały dostęp do pojenia czy system wentylacyjny.

Rodzaj transportowanych zwierząt odgrywa istotną rolę zarówno z perspektywy międzynarodowej, jak i niemieckiej. W zależności od gatunku zwierząt może być przewożona ich określona ilość.

Transport określonych zwierząt jest zabroniony. Taki zakaz znajduje zastosowanie na przykład do bardzo młodych zwierząt. Rozporządzenie zabrania ponadto transportu ciężarnych zwierząt w ostatnim stadium ciąży lub podczas tygodnia po porodzie.

Rozporządzenie unijne przewiduje zróżnicowany czas trwania transportu w zależności od gatunków zwierząt.

Kontrole

W przypadku kontroli właściwe władze sprawdzają ważność zezwoleń, świadectw i dokumentów potwierdzających kwalifikacje, a także wpisy w dzienniku podróży. Urzędowy lekarz weterynarii sprawdza stan zwierząt pod kątem możliwości ich dalszego transportu.

Celem uniknięcia kar, w razie wątpliwości związanych z posiadaniem odpowiednich kwalifikacji czy sposobem, gatunkami i liczbą transportowanych zwierząt, warto skorzystać z porady prawnika specjalizującego się w zakresie transportu zwierząt.

Autor

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo