BLOG

16 paź 2018

Kryzys spółki GmbH – przebieg zakończenia działalności

 • Niemieckie prawo spółek
 • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy
Fot.: pexels.com

Fot.: pexels.com

Kryzys spółki GmbH

Straty związane z rozruchem działalności spółki GmbH zwykle są wyrównywane w toku dalszego funcjonowania jednostki gospodarczej. Jeśli to się nie powiedzie, to już w przypadku utraty połowy kapitału zakładowego nieuniknione jest przymusowe zwołanie zgromadzenia wspólników. W przypadku gdy nie uda się znaleźć rozsądnego rozwiązania, decyduje ono o zawieszeniu prowadzonej działalności. Jeśli członek zarządu stwierdzi niewypłacalność lub nadmierne zadłużenie spółki, jest on nie tylko uprawniony, ale wręcz zobligowany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki GmbH, nawet jeśli zrobił to już jeden z wierzycieli. Zaniechanie złożenia wniosku podlega karze.

Nadmierne zadłużenie występuje, jeśli zobowiązania przekraczają stan majątkowy. Nie wystarczy zatem, że spółka GmbH jest w stanie spełniać bieżące zobowiązania płatnicze jeśli – słusznie lub niesłusznie — uważana jest nadal za wypłacalną. Nadmierne zadłużenie stwierdzane jest przez członków zarządu w drodze sporządzenia bilansu nadmiernego zadłużenia. Różni się on od normalnego bilansu rocznego tym, że kapitał zakładowy i rezerwy nie muszą być ujmowane po stronie pasywów. Nie są też uwzględniane wszelkie pożyczki wspólników. Jeśli strona pasywów przekracza stronę aktywów, spółka jest nadmiernie zadłużona.

Poza obowiązkiem zgłoszenia wniosku o niewypłacalności, członek zarządu musi uwzględnić następujące środki ostrożnościowe:

 • Niewypłacanie wynagrodzeń w formie pełnej – jeśli podatek od wynagrodzenia i przypadające składki socjalne nie mogą być zapłacone w pełni.
 • Ujawnienie informacji – jeśli wie, w przypadku zamówienia towarów w imieniu GmbH, że nie będzie w stanie za nie zapłacić.
 • W przypadku wystąpienia stanu wskazującego na niewypłacalność nie może zasadniczo wnosić żadnych dalszych płatności na rzecz stron trzecich. Musi natomiast odprowadzać podatek od wynagrodzenia i składki socjalne.

Koniec spółki GmbH

Zakończenie działalności spółki GmbH odbywa się w ramach trzech etapów. Dochodzi do uchwalenia uchwały o likwidacji, realizowane są transakcje w toku, spółka spłaca swoje zobowiązania i windykuje ewentualne należności. Drugim etapem jest sama likwidacja. Wtedy spółka jeszcze istnieje, ale tylko do celów zakończenia działalności np. podziału istniejącego jeszcze majątku spółki między wspólnikami. Po zakończeniu likwidacji spółka zostaje usunięta i przestaje istnieć.

Rozwiązanie spółki GmbH

Powody rozwiązania spółki GmbH zostały określone w § 60 GmbHG. W praktyce najczęściej rozwiązanie następuje w drodze uchwały wspólników.

Poza trudną sytuacją w zakresie działalności spółki rozpatrywać można jeszcze dalsze powody jej rozwiązania, podane poniżej

 • Upływ okresu działania spółki z umowy spółki.
 • Wyrok sądowy lub decyzja administracyjna.
 • Wszczęcie postępowania upadłościowego.
 • Odrzucenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego z braku masy.
 • Dyspozycja sądu rejestrowego lub skuteczny pozew, w ramach których stwierdza się nieważność spółki GmbH
 • Dyspozycja sądu rejestrowego związana z wadami umowy spółki
 • Likwidacja w związku z brakiem majątku.

Uchwała o rozwiązaniu i jego przeprowadzenie

Nawet jeśli w umowie spółki określono, że spółka jest tworzona na czas określony, wspólnicy mogą w każdej chwili podjąć uchwałę określającą, że spółka zostaje rozwiązana. Uchwała musi zostać podjęta większością ¾ głosów.  Ustawa nie przewiduje specjalnej formy samej uchwały. Nie jest także wymagany udział notariusza. Notarialnego poświadczenia wymaga natomiast zgłoszenie do rejestru dotyczące rozwiązania spółki. W tym przypadku działania podejmują członkowie zarządu w przewidzianej do tego celu liczbie.

Spółka GmbH może także zawiesić działalność i realizować działania bez formalnej uchwały o rozwiązaniu. Wtedy mówi się o „cichej likwidacji”, za którą odpowiadają członkowie zarządu. W momencie rozwiązania kończy się uprawnienie członków zarządu do reprezentacji spółki. Teraz prawo do posiadają likwidatorzy. Muszą oni zostać zgłoszeni  wraz ze zgłoszeniem rozwiązania spółki.

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo