BLOG

15 paź 2018

Spółka GmbH – forma umowy, kapitał zakładowy i udziały w spółce

  • Niemieckie prawo spółek
  • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy
Foto von rawpixel.com von Pexels

Foto von rawpixel.com von Pexels

Forma umowy spółki GmbH

Umowa spółki wymaga formy aktu notarialnego (§2 I 1 GmbHG). Notarialne sporządzenie dokumentu oznacza, że jego treść deklarowana jest przez założycieli przed notariuszem, który sporządza protokół odnośnie podjętych negocjacji (§ 8 BeurkG ustawy o sporządzaniu dokumentów). W przypadku nieprzestrzegania tej formy, umowa staje się nieważna (§ 125 BGB). Pełnomocnictwo do zawarcia umowy GmbH musi być co najmniej poświadczone (§2 II GmbHG), a samą minimalną treść umowy spółki określa § 3 GmbHG. Umowa spółki zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez ostatniego ze wspólników, przy czym nie jest konieczne ich jednoczesne stawienie się u notariusza.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że umowa spółki musi zawierać wolę wspólników do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy wymienić w niej nazwiska wszystkich założycieli, określić nazwę oraz podać adres siedziby spółki GmbH. Wymagane jest rownież podanie nazwy gminy zgodnie z obowiązującym prawem.  Sama siedziba może zostać dobrana stosunkowo swobodnie, niedopuszczalne jest natomiast podawanie podwójnej siedziby.

Zgodnie z wymogiem §3 GmbHG w umowie spółki należy określić także przedmiot działalności spółki.  Ma to zapewnić ochronę przed spółkami powołanymi bez konkretnego celu działania. Minimalna treść aktu założycielskiego i umowy spółki obejmuje również wskazanie wysokości kapitału zakładowego oraz kwoty poszczególnych udziałów.

Wysokość kapitału zakładowego

Zgodnie z § 5 1 I GmbHG minimalna kwota kapitału zakładowego w przypadku klasycznej spółki typu GmbH wynosi 25 000 EUR. Przed założeniem spółki z ograniczona odpowiedzialnoscia nalezy uważnie rozważyc fakt, z wykorzystaniem jakiego kapitału ma zostać utworzona nowa spółka. Jest to kwestia niemal kluczowa, bowiem w przypadku niewypłacalności, wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za cały wkład kapitałowy spółki, stąd ostrzega sie przed zbyt wysokim wniesionym kapitałem.

Wspólnicy

Wspólnikami mogą zostać wszystkie osoby fizyczne; nie ma ograniczeń co do stanu cywilnego, wieku, narodowości itp. Osoba, która nie jest w pełni zdolna do dokonywania czynności prawnych, przy zawieraniu umowy spółki będzie reprezentowana przez swojego przedstawiciela ustawowego. Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na fakt, że nieletni (poniżej 18 roku życia) muszą być reprezentowani przez rodziców.

Wkłady pieniężne i niepieniężne

Udział spółki w kapitale zakładowym jest obecnie określany jako “udział kapitałowy” zarówno w praktyce, jak i w ustawie o GmbH, podczas gdy w przeszłości stosowany był termin “wkład”. Udział musi być wyrażony w pełnych liczbach. Nie jest zatem możliwe ustanowienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z kapitałem zakładowym 25 000 EUR i trzema równorzędnymi wspólnikami (25 000:3 = 8 333,33 EUR). W takim przypadku kapitał nominalny musi wynosić 25 002 EUR (25 002:3 = 8 334 EUR). Jeden wspólnik może przejąć dowolną liczbę udziałów w spółce.

Wyraźnego postanowienia w umowie spółki wymaga się, jeżeli udział wspólnika w przedsiębiorstwie ma zostać wniesiony w formie innego składnika majątku niż finansowy. W ten sposób założyciele firmy spedycyjno-transportowej mogą uzgodnić, że jeden z nich wniesie jako wkład furgonetkę, drugi kawałek gruntu z magazynem i biurem, a trzeci pewną kwotę finansową. Wkłady rzeczowe mogą być wnoszone tylko w klasycznej GmbH. Wnoszone mogą być wszystkie aktywa, których wartość ekonomiczna może zostać ustalona, tj. aktywa rzeczowe oraz roszczenia i prawa. Oprócz dokładnego opisu wkładu rzeczowego, umowa spółki musi określać jego wartość. Przed wpisaniem do Rejestru Handlowego rejestrator zobowiązany jest sprawdzić, czy wyceny te są prawidłowe lub przynajmniej prawdopodobne.

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo