BLOG

09 paź 2018

Zakładanie GmbH – wpis spółki do rejestru handlowego

 • Niemieckie prawo spółek
 • Polski Prawnik Adwokat Kancelaria Niemcy
Foto von rawpixel.com von Pexels

(Foto von rawpixel.com von Pexels)

Procedura wpisu spółki GmbH do rejestru handlowego

Procedura wpisu spółki GmbH do rejestru handlowego rozpoczyna się od rejestracji i przedstawienia niezbędnych dokumentów spółki w Sądzie Rejonowym. Następnie kontrolę prowadzi wyznaczony sędzia rejestrowy i zazwyczaj uzyskuje on opinię Izby Handlowo-Przemysłowej. Na końcu procedury dochodzi z reguły do rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przed sądem rejestrowym nie są prowadzone żadne negocjacje, na które musieliby stawić się założyciele lub członkowie zarządu. Sama GmbH musi być zarejestrowana przez członków zarządu (§ 78 GmbHG), a współdziałać w tym celu powinni wszyscy mianowani członkowie zarządu.

Dokumenty, które należy przedłożyć niezbedne przy uzyskaniu wpisu do rejestru handlowego

§ 8 GmbHG określa, jakie dokumenty powinny być zawarte we wniosku lub być do niego dołączone:

 • Poświadczony odpis umowy spółki.
 • Pełnomocnictwo lub jego odpis – jeżeli przy zawiązywaniu spółki udział brały nie tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, działające we własnym imieniu. W przypadku, gdy to nieletni ma zostać wspólnikiem, musi on okazać zgodę sądu rodzinnego. Jeżeli jednak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub osoba prawna staje się wspólnikiem, należy przedłożyć zaświadczenie o pełnomocnictwie notarialnym lub odpis z rejestru handlowego, jako potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa danemu pełnomocnikowi.
 • Uchwała o powołaniu czlonków zarządu – jeżeli z umowy spółki nie wynika bezpośrednio fakt powołania członków zarządu.
 • Dane wspólników wraz z wysokością przejętych przez nich udziałów, z podaniem nazwiska, imienia, daty urodzenia i miejsca zamieszkania. Udziały muszą być ponumerowane kolejno.
 • Umowy stanowiące podstawę wniesienia wkładu, jak również dokumenty związane z jego nabyciem przez GmbH, jeżeli uzgodniono wkłady rzeczowe np. w przypadku wniesienia pojazdu silnikowego dokument przerejestrowania i zmieniony dokument rejestracyjny pojazdu; w przypadku działek, akt przeniesienia na GmbH, a w przypadku przeniesienia istniejącego przedsiębiorstwa – przerejestrowanie zgodnie z prawem handlowym.
 • Sprawozdanie – w przypadku wkładów niepieniężnych, na podstawie którego można będzie określić powody pozwalające na przyjęcie konkretnych wartości wkładów rzeczowych ze strony wspólników. Należy załączyć dokumenty stwierdzające, że wartość wkładów rzeczowych odpowiada wartości przejętych wkładów.
 • Zapewnienie przez członków zarządu dokonania minimalnych płatności na poczet wkładów oraz zapewnienie, że wniesione składniki majątku zostały ostatecznie oddane do ich swobodnej dyspozycji. Błędne stwierdzenia w zakresie dokonywanych zapewnień skutkują z jednej strony odpowiedzialnością cywilną w wysokości udziałów utworzonych nieskutecznie lub nieopłaconych (OLG Celle, GmbHR 2001,243), z drugiej strony obłożone są odpowiedzialnością karną zgodnie z § 82 I nr 1 GmbHG.
 • Oficjalne zezwolenie – jeżeli wymaga go przedmiot działalności przedsiębiorstwa, należy wcześniej przedstawić odpowiednią decyzję o udzieleniu zezwolenia. Obecnie obowiązek ten został zniesiony w celu przyspieszenia procedury rejestracji. Nadal jednak dotyczy określonych branż. Zezwolenia wymagają np.: branża ochroniarska, prowadzenie działalności lombardów.
 • Członkowie zarządu muszą w sposób wyraźny i konkretny zapewnić, że nie występują żadne okoliczności uniemożliwiające mianowanie ich na stanowisko członków zarządu (§ 6 II GmbHG).
 • W zgłoszeniu należy również opisać prawa upoważniające członków zarządu do reprezentacji. Odniesienie do umowy spółki i zawartych w niej postanowień jest niewystarczające. Pełnomocnictwo do reprezentowania członków zarządu powinno być rejestrowane zarówno w sposób abstrakcyjny, czyli w drodze stwierdzenia zgodnego z ustawą a zatem przykładowo: „spółka posiada jednego lub większą liczbę członków zarządu. Jeśli mianowany jest tylko jeden członek zarządu, reprezentuje spółkę sam. Jeśli mianowana jest większa liczba członków zarządu, reprezentują spółkę wspólnie” a także zgłaszane konkretnie, dla poszczególnych osób z zarządu.
 • Do dnia 31.12.2006 r. członkowie zarządu byli zobowiązani do zgłoszenia wzoru swojego podpisu do akt sądowych. Obecnie, w związku z elektronicznym prowadzeniem akt, wymóg ten został zniesiony.
 • Wreszcie, należy zgłosić siedzibę przedsiębiorstwa znajdującą się w kraju (§8 IV Nr. 1 GmbHG).

Badanie dokumentacji przez Sąd Rejestrowy

W odróżnieniu od postępowania cywilnego, sąd zobowiązany jest z urzędu do zbadania okoliczności faktycznych (§ 26 FamFG). Dokładnie oznacza to, że sąd musi z własnej inicjatywy zbadać, czy przedstawione fakty odpowiadają rzeczywistości. Kolejność rozpatrywania sprawy przez sędziego odpowiada liście dokumentów, które należy złożyć poza samym zgłoszeniem.

W większości przypadków postępowanie rejestracyjne wszczynane jest dopiero po wniesieniu i wpłaceniu zaliczki na poczet opłat sądowych; zgodnie z § 13 ust. 1 GNotKG. Następnie sędzia zajmuje się wnioskodawcami, tj. składającymi zgłoszenie członkami zarządu. Kolejnym ogniwem w łańcuchu kontroli jest skuteczność umowy spółki. W tym miejscu stwierdza się, czy treść umowy jest dopuszczalna i czy umowa faktycznie została zawarta w drodze oświadczenia wszystkich wspólników. Treść umowy spółki musi być dokładnie sprawdzona przez sędziego; wszelkie błędy i niedopatrzenia w tym zakresie stanowią przeszkodę w procedurze rejestracji. Następnie należy skontrolować pozostałe wymogi rejestracyjne przewidziane prawem, tj. wpłatę niezbędnych wkładów i fakt przedłożenia kompletnej listy wspólników. Na końcu kontroli podlega sama firma spółki w drodze uzyskania opinii lokalnej Izby Handlowo-Przemysłowej.

Dokonanie wpisu

Wpisy dokonane w rejestrze elektronicznym są dostępne publicznie. Aby uzyskać wgląd do rejestru (§ 9 I HGB) nie jest konieczne wykazanie uzasadnionego zainteresowania. W prawym górnym rogu wpisów znajdują się oznaczenia HRA- rejestru dla spółek osobowych i pojedynczych „kupców” oraz HRB- dla spółek kapitałowych, a zatem niemieckich GmbH oraz AG. Czerwone podkreślenia w rejestrze oznaczają treści usunięte, które już nie obowiązują. Wpisy są publikowane na stronie www.handelsregister.de.

Autorzy

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo

Konrad Frycz

asystent prawny - Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Teisininko asistentas

linkedinLogo