BLOG

26 wrz 2018

Najważniejsze warunki uzyskania licencji transportowej w Niemczech

  • Niemieckie prawo transportowe

(Foto: Lê Minh / Pexels.com)

Wymogi dotyczące uzyskania licencji transportowej wydają się na pierwszy rzut stosunkowo przejrzyste, którym łatwo sprostać. Jednakże niejeden przedsiębiorca starający się o nią we własnym zakresie, napotkał na swojej drodze spore utrudnienia.

Obowiązek posiadania licencji transportowej dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność, której przedmiotem jest przewóz towarów pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Zarządca ruchu

Istotnym warunkiem uzyskania licencji transportowej jest posiadanie zarządcy ruchu – „wewnętrznego” bądź „zewnętrznego”. Zarządca ruchu zobligowany jest do posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych. W związku z jednolitymi wymogami stawianymi zarządcy ruchu w Unii Europejskiej na gruncie rozporządzenia rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, certyfikat otrzymany w jednym z krajów członkowskich, honorowany jest również w pozostałych. Przedsiębiorca posiadający certyfikat kompetencji wydany przez polski organ może przedłożyć jego poświadczone tłumaczenie wobec stosownego niemieckiego organu, a organ ten zobowiązany jest uznać ów dokument za równoważny z certyfikatem wydawanym w Niemczech.

Ponadto zarządca ruchu zobligowany jest do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, co w przypadku osoby pochodzącej z innego kraju niż Niemcy oznacza obowiązek przedłożenia wyciągu z rejestru karnego zarówno z Niemiec, jak i z kraju pochodzenia.

Kolejnym wymogiem stawianym zarządcy ruchu jest jego stała obecność w siedzibie firmy oraz jego osiągalność dla organu nadzorującego przedsiębiorstwa transportowe (w Niemczech każdy z landów posiada własne organy i definiuje jego właściwość miejscową). Wymóg ten jest dla wielu przedsiębiorców najtrudniejszy do spełnienia, gdyż w gros przypadków posiadaczem certyfikatu jest właściciel firmy, który swoją działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Niemiec prowadzi „zdalnie” z Polski. Problem ten można jednak rozwiązać poprzez powierzenie funkcji zarządcy ruchu osobie z zewnątrz, która będzie obecna w siedzibie niemieckiego przedsiębiorstwa i reprezentować je wobec niemieckiego organu nadzorującego procedurę wydania wspólnotowej licencji transportowej. W tym miejscu należy jednak również nadmienić, że właściwe organy w różny sposób interpretują obowiązujące przepisy i stawiają warunki np. dotyczące miejsca zamieszkania zarządcy w obrębie 200 km od siedziby spółki. Nadto trzeba mieć na uwadze, że zewnętrzny zarządca ruchu może świadczyć swoje usługi maksymalnie dla czterech podmiotów dysponujących łącznie nie więcej niż 50 pojazdami.

Środki finansowe

Posiadając już zarządcę ruchu z odpowiednim certyfikatem, należy zadbać o tzw. wydolność finansową. Wymagane jest posiadanie środków obrotowych na koncie spółki wynoszących 9.000 EUR za pierwszy pojazd oraz 5.000 EUR za każdy kolejny. W Polsce również istnieje taka powinność i można ją zrealizować pozyskując odpowiednią gwarancję bankową. W Niemczech gwarancje bankowe – przynajmniej w przypadku nowo utworzonych podmiotów – nie są akceptowane, co oznacza obowiązek posiadania odpowiednich środków na rachunku bankowym. Fakt posiadania odpowiednich środków musi zostać potwierdzony przez doradcę podatkowego na dzień złożenia wniosku o wydanie licencji transportowej.

Ubezpieczenie

Następnym krokiem jest uzyskanie wiążącej oferty w związku z ubezpieczeniem od szkód w transporcie od wybranego przez siebie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego (wystarczająca jest oferta, jednakże najpóźniej w dniu wydania licencji należy dysponować zawartą polisą ubezpieczeniową).

Finalnie należy złożyć wniosek i wnieść opłatę skarbową wynoszącą 300 EUR za wydanie licencji oraz 55 EUR za odpis za każdy pojazd. Czas oczekiwania na wydanie decyzji od momentu przedstawienia kompletu dokumentów wynosi średnio dwa, do trzech tygodni.

Możliwość najmu / dzierżawy pojazdów należących do polskiej firmy przez podmiot niemiecki

Wielu przedsiębiorców transportowych z Polski, którzy decydują się na otworzenie przedsiębiorstwa transportowego w Niemczech, posiada w polskiej firmie już własną flotę pojazdów. W związku z tym faktem pojawia się pytanie, czy pojedyncze pojazdy z tej floty można wykorzystać w ramach działalności firmy niemieckiej, bez konieczności przerejestrowania ich w Niemczech. Otóż możliwość taka istnieje w formie umowy najmu między firmą polską a firmą niemiecką (w przypadku pojazdów leasingowanych należy zwrócić jednak uwagę na to, czy umowa leasingu zezwala na taką ewentualność, jeśli nie, należy zwrócić się do leasingodawcy o modyfikację umowy). Najętym od polskiej firmy pojazdem może kierować wyłącznie kierowca zatrudniony w firmie niemieckiej.

Autor

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo