BLOG

02 maj 2018

Mandat od niemieckiej „drogówki” bądź BAG (niemieckiej ITD), co teraz?

  • Niemieckie prawo transportowe

(Fot.: benjaminnolte –stock.adobe.com)

Nie będzie dla nikogo nowością fakt, że niemiecki rynek transportowy został zawłądnięty, a przynajmniej zdominowany przez firmy transportowe z Europy Środkowo-Wschodniej. Aktualnymi liderami rynku niemieckiego nie są więc już Niemcy, a stali się nimi Polacy, Czesi, Litwini, a ostatnio również Bułgarzy i Rumuni. Fakt ten powoduje, że niemieckie organizacje skupiające lokalne przedsiębiorstwa transportowe starają się wywrzeć możliwie jak największą presję na władze regionalne oraz federalne, w celu ograniczenia tego zjawiska. W efekcie przedsiębiorstwa transportowe z wymienionych wyżej państw Europy Środkowo-Wschodniej spotykają się z coraz częstszymi (uzasadnionymi bądź nie) kontrolami lokalnych komend policji oraz właściwych komórek Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarów, BAG (Bundesamt für Güterverkehr).

Niniejszy aktykuł ma na celu przybliżyć to, w jaki sposób powinien zachować się przedsiębiorca oraz kierowca, których spotyka tego typu kontrola (np. w związku z podejrzeniem przekroczenia dozwolonego kabotażu, czasu pracy, maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, nieprzestrzegania czasów odpoczynku, płacy minimalej „MiLoG“ etc.).

  1. Etap kontroli na drodze

W większości przypadków po przeprowadzeniu kontroli niemiecka policja znajdując jakiekolwiek uchybienia nakłada kaucję na poczet ewentualnej późniejszej grzywny. Wbrew błędnemu przekonaniu wielu kierowców i przedsiębiorców wystawiany w wyniku kontroli przy drodze dokument oraz pobrana opłata nie stanowią jeszcze mandatu. Opłata, której domaga się niemiecka policja jest jedynie kaucją na poczet mandatu, który zostanie dopiero wystawiony. Opłacając kaucję po otrzymaniu tzw. protokołu kontrolii („Kontrollschein”) kierowca nie składa oświadczenia o przyjęciu madatu, lecz jedynie przekazuje kaucję, która służy zabezpieczeniu ewentualnego mandatu. Niestety dyskusja z policją na tym etapie jest bezowocna i nie przynosi w tym momencie – co do zasady – skutów innych niż zabranie rejestracji, dokumentów rejestracyjnych bądź całego pojazdu do momentu wpłacenia kaucji. Jeśli nie są to przypadki zupełnie nieuzasadnione, to w tym momencie z reguły również interwencja prawnika nie przyniesie oczekiwanych skutków.

  1. Etap wyjaśnień

Kolejnym etapem są wyjaśnienia, tj. ustosunkowanie się do zarzutów. Po kontroli, niezależnie czy kaucja została wpłacona czy nie (i zatrzymane są dokumenty, pojazd etc.), odpowiedzialny za dany zarzut popełnienia wykroczenia organ ścigania (może to być lokalna policja, BAG bądź urząd celny, Zollamt) zwraca się do przedsięborcy lub/oraz kierowcy listownie o ustosunkowanie się do stawianych mu zarzutów. W tym momencie przedsiębiorca ma możliwość złożenia wyjaśnień i przedstawienia ewentualnie brakującej wcześniej dokumentacji, na co otrzymuje w wiekszości przypadków termin dwutygodniowy. W tym momencie należy koniecznie przedstawić swoją wersję wydarzeń, dosłać dokumenty, o które zostało się poproszonym, ustosunkować się do stawianych zarzutów z punktu widzenia stanu faktycznego.

  1. Mandat właściwy

Niezależnie od tego, czy dany kierowca i/lub przedsiębiorca złożą w przeciągu 2 tygodni wyjaśnienia w sprawie, dany organ ścigania wyda decyzję dot. finalnego mandatu. Co do zasady przy nieskładaniu wyjaśnień, wysokość mandatu pokryje się z wysokością kaucji bądź będzie wyższa i urząd zaliczy kaucję do kwoty grzywny. Od dostarczenia tej decyzji kierowcy i/lub przedsiębiorcy pozostają dwa tygodnie od chwili doręczenia na odwołanie się. W przypadku nieodwołania się od decyzji, ta się uprawomocni i będzie egzekwowalna. Przy kolejnej kontroli jakiegokolwiek organu ścigania prawomocna już wtedy decyja będzie ujęta w rejestrze grzywn i będzie egzekwowana przez każdy urząd w drodze pomocy prawnej. Może to skutować wezwaniem do zapłaty pod groźbą zatrzymania i/lub spieniężenia pojazdu (o ile należy do przedsiębiorcy).

  1. Jak się najlepiej zachować?

Na pierwszym etapie z reguły wszelkie próby uniknięcia płatności kaucji są bezskuteczne. Tylko oczywiste bezzasadne zatrzymanie i nałożenie równie bezzasadnie wysokiej kaucji może być tematem do dyskusji. To jednak, czy sprawa wygląda właśnie w ten sposób, z reguły ocenić może tylko niemiecki prawnik oraz przekazać swoją opinię telefonicznie danemu urzędnikowi.

Najwięcej „ugrać” można na etapie wyjaśnień oraz po wystawieniu właściwego mandatu. W niemal każdym wypadku można podać powody, które będą musiały zostać uznane jako łagodzące bądź niwelujące nałożoną grzywnę. Jakie powody należy podać, zależy od poszczególnego przypadku aczkolwiek sam fakt chęci złożenia wyjaśnień oraz sprzeciwu dot. części faktycznej już sam w sobie prowadzi w wielu przypadkach do umniejszenia kary (niezależnie jakiej jest natury, np. przy przekroczeniu dozwolonego kabotażu, czasu pracy, maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, nieprzestrzeganiu czasów odpoczynku, płacy minimalej „MiLoG“ etc.).

Autor

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo