BLOG

05 mar 2018

Upomnienie: Jak na nie reagować?

  • Niemieckie prawo konkurencji

(Fot.: pexels.com)

Znaczenie prawne upomnienia

W pierwszej kolejności wyjaśnienia wymaga, czym jest upomnienie (niem. Abmahnung).  Jest to wskazanie na naruszenie określonego prawa lub obowiązku. Celem upomnienia jest szybkie, pozasądowe zakończenie sporu i uniknięcie kosztów procesu. Ponadto upomnienie stanowi rodzaj „żółtej kartki” dla osoby naruszającej prawo. Często do upomnienia dołączone jest oświadczenie o zaprzestaniu (niem. Unterlassungserklärung), które ma podpisać osoba otrzymująca upomnienie.

Najczęstsze przyczyny upomnienia

Upomnienie można otrzymać z różnych przyczyn. Najczęstsze powody upomnień to zamieszczanie niedopuszczalnych klauzul w ogólnych warunkach handlowych, plagiat zdjęć, a także naruszenie praw do znaku towarowego.

Grupą szczególnie narażoną na otrzymanie upomnienia są przedsiębiorcy, którzy swoje towary i usługi oferują w sklepach online czy na platformach internetowych typu eBay. Po stronie sprzedawców istnieje wiele obowiązków informacyjnych i ustawowych wytycznych, które muszą oni spełniać. Konsekwencją uchybień, najczęściej takich jak zamieszczenie klauzul niedozwolonych w ogólnych warunkach handlowych czy błędne lub przestarzałe informacje o prawie do odstąpienia od umowy, skutkować mogą otrzymaniem upomnienia od konkurenta. Należy zachować czujność prowadząc działalność w Internecie, ponieważ zdarza się, że cel skierowania do przedsiębiorcy upomnienia stanowi chęć wyparcia konkurencji z rynku.

Upomnieniem skutkować może także naruszenie praw autorskich. Przykład w tym zakresie stanowi zachowanie przedsiębiorcy prowadzącego sklep internetowy, który używa na stronie sklepu zdjęć zaczerpniętych z Internetu.

Duże znaczenie mają również upomnienia w prawie konkurencji. Istotna w tym zakresie jest Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niem. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb). Przykładem działania stanowiącego naruszenie tej ustawy jest stosowanie niedopuszczalnych reklam. Również w obszarze prawa znaków towarowych istnieje duże zagrożenie. Używanie chronionych oznakowań takich jak logo, stanowi podstawę do skierowania upomnienia. Powodem otrzymania upomnienia może być także podanie fałszywych danych w Impressum bądź ich brak.

Konsekwencje uzasadnionego upomnienia

Na skutek upomnienia osoba, która naruszyła przepisy prawne musi zwrócić upominającemu powstałe w związku z tym koszty. Są to najczęściej koszty adwokackie. Ponadto strona upominająca może żądać odszkodowania za naruszenie prawa. To tłumaczy, dlaczego upomnienie wiąże się z nakładami finansowymi.

Prawidłowa reakcja

Osoby otrzymujące upomnienie często reagują na dwa sposoby. Celem uniknięcia dalszych problemów uiszczają wskazaną w upomnieniu kwotę kończąc tym samym całą sprawę. Drugi, często wybierany sposób to pozostawanie biernym, czyli brak jakiejkolwiek reakcji na upomnienie. W zasadzie ani jedna, ani druga opcja nie jest dobrym rozwiązaniem zaistniałej sytuacji. Niekiedy samo upomnienie lub wysokość wskazanego żądania finansowego mogą stanowić nadużycie. Osoba niedysponująca żadną wiedzą o upomnieniach i związanych z nimi konsekwencjami, nie weryfikując jego słuszności i decydując się na spełnienie żądania finansowego ponosi straty. Jednakże całkowity brak reakcji na uzasadnione upomnienie może doprowadzić do powstania jeszcze większych szkód. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, że nie tyle samo upomnienie wyrządza szkody, co niewłaściwa reakcja na nie czy w ogóle jej brak. Należy też dokładnie zapoznać się z treścią ewentualnego oświadczenia o zaprzestaniu, które można otrzymać wraz z upomnieniem, przed jego podpisaniem. Z powyższych względów rezolutnym rozwiązaniem jest skorzystanie z porady prawnej profesjonalisty, w ramach której przeanalizowane zostanie otrzymane upomnienie i oświadczenie o zaprzestaniu oraz przedstawione zostaną możliwe sposoby rozwiązania sytuacji.

Autor

Jolanta Krzemińska

adwokat niemiecki - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo