BLOG

03 sty 2018

Opodatkowanie spółki oraz dywidenty w GmbH

  • Niemieckie prawo podatkowe

(Fot.: pexels.com)

Odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest niemiecka spółka Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH), na którą decyduje się coraz większa ilość polskich przedsiębiorców. Niewątpliwą korzyścią z funkcjonowania spółki jest znaczące ograniczenie odpowiedzialności właściciela. Istotny wzrost bezpieczeństwa powoduje fakt, iż w przypadku, gdy firma nie utrzyma się na rynku, właściciel ryzykuje jedynie utratę wkładów do spółki, a nie całego swojego majątku. Niemniej jednak warto zwrócić szczególną uwagę na sposób rozliczenia podatkowego, jakiemu podlega spółka.

Opodatkowanie spółki Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

 Spółki kapitałowe funkcjonujące na rynku niemieckim podlegają, co do zasady, podwójnemu opodatkowaniu. Jest to przede wszystkim podatek dochodowy od osób prawnych, zwany Körperschaftssteuer, który wynosi 15%, ale należy doliczyć do niego jeszcze 5,5% dodatku solidarnościowego. Finalnie Körperschaftssteuer wynosi 15,825%. Podatek ten jest uiszczany rocznie, do 31 maja roku kolejnego. Niemniej jednak w trakcie roku spółka zobowiązana jest do uiszczenia kwartalnych zaliczek na podatek (do 10 marca, do 10 czerwca, do 10 września i do 10 grudnia). Podatek obliczany jest od zysku wskazanego w bilansie wykazywanym przez spółkę. Dodatkowo spółka zobowiązana jest do zapłacenia na rzecz gminy, w obrębie której znajduje się jej siedziba, podatku od prowadzenia działalności gospodarczej (niem. Gewerbesteuer), którego wysokość jest różna w poszczególnych gminach i waha się między 7% a 17%. Zasadą jest, że w gminach miejskich podatek jest wyższy, niż w wiejskich. W tym przypadku również należy złożyć deklarację podatkową do urzędu skarbowego do 31 maja roku kolejnego, a jeśli składa ją doradca podatkowy termin ten zostaje wydłużony do 30 września. Zaliczki kwartalne powinny być uiszczane w terminie do 15 lutego, 15 maja, 15 sierpnia i 15 listopada. Podstawą obliczenia podatku Gewerbesteuer jest dochód wynikający z przedstawionego przez spółkę sprawozdania finansowego, skorygowany o odpowiednie doliczenia i odliczenia oraz straty z lat ubiegłych. Straty, które wynosiły do 1 miliona Euro odliczone powinny zostać w pełnej wysokości, a straty przekraczające tę kwotę tylko w 60%. Od uzyskanej kwoty zysku obliczamy bazową stawkę podatku w zależności od gminy, w której dokonywane jest rozliczenie. Ponadto spółka w Niemczech zobowiązana jest do uiszczania podatku VAT oraz podatku od wypłaconych wynagrodzeń.

Metody rozliczenia podatku od dywidendy

Dywidenda to część zysku, która przeznaczana jest wspólnikom i wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki, który oczywiście musi również pokryć starty roku poprzedniego. O wysokości dywidendy i terminie, w jakim zostanie wypłacona decyduje zgromadzenie wspólników. Wspólnicy spółki Gesellschaft mit beschränkter Haftung mogą zdecydować się na uiszczanie podatku w postaci liniowej, który wynosi 25% dywidendy (do tego należy doliczyć 5% podatku wspólnotowego) lub opodatkowanie na zasadach ogólnych. Jeśli wspólnik decyduje się na opodatkowanie na zasadach ogólnych, to wówczas podstawę do obliczenia należnego podatku stanowi jedynie 60% dywidendy. W tym przypadku podatnik dolicza tę kwotę do swoich pozostałych dochodów, a podatek odprowadza od sumy. Podatek stanowi minimalnie 14%, a maksymalnie aż 45%. Kwota wolna od podatku w tym przypadku wynosi 8 tys. Euro rocznie, a w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków jest to kwota 16 tys. Euro. W sytuacji, gdy wspólnikiem spółki GmbH jest osoba, która zamieszkuje lub posiada swoją siedzibę w Polsce, to wówczas zastosowanie mają przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które zawarte są w umowie podpisanej przez Rzeczpospolitą Polskę oraz Republikę Federalną Niemiec. Umowa ta stanowi, iż w przypadku, gdy spółka kapitałowa posiada co najmniej 10% udziałów w kapitale spółki, która wypłaca dywidendę płaci ona 5% podatku od dywidendy w Niemczech i dodatkowo podlega opodatkowaniu w Polsce. Wszystkie inne osoby podlegają opodatkowaniu w wysokości 15% od dywidendy w Niemczech oraz standardowemu opodatkowaniu w Polsce. Niemiej jednak od podatku należnego w Polsce odlicza się w obu przypadkach kwotę, która została już uiszczona w Niemczech.

Autor

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo