BLOG

22 lis 2017

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Niemczech

  • Niemieckie prawo podatkowe
  • Uncategorized

(Fot.: pexels.com)

Podatek dochodowy (tzw. Einkommenssteuer)

Prawo podatkowe w Niemczech wyznaczają ustawy krajowe, ustawy poszczególnych landów oraz statuty komunalne, które są wydawane przez gminy. Najważniejszą ustawą podatkową jest jednak Ordynacja podatkowa, która określa zasady postępowania podatkowego (wyznacza podstawy opodatkowania, określa jakie podatki mają być w Niemczech egzekwowane. Jest też źródłem przepisów karno-skarbowych, do których należy sięgnąć w przypadku sporów.). Ponadto przepisy prawa podatkowego w Niemczech znajdziemy między innymi w Ustawie o podatku dochodowym. W tej ustawie znajdziemy definicję pojęcia obowiązku podatkowego, który jest podzielony na ograniczony i nieograniczony. Osoba zatrudniona do 183 dni w roku (tj. 6 miesięcy) objęta jest ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Zatrudnienie powyżej 6 miesięcy klasyfikuje pracownika do obowiązku podatkowego nieograniczonego. Podatek dochodowy (Einkommenssteuer) jest głównym podatkiem, który jest obowiązkowy dla każdego, kto wykonuje pracę na terenie Niemiec oraz dla osób, które świadczą pracę poza granicami kraju, ale wskazują go, jako kraj stałego zamieszkania lub pobytu.

Niemiecka ustawa o podatku dochodowym zobowiązuje pracowników, do odprowadzania w ramach podatku dochodowego:

-Lohnsteuer (podatek od wynagrodzeń) – jest to podatek potrącany przez pracodawcę co miesiąc z wypłaty pracownika. Pracodawca zobowiązany jest go uiścić do urzędu skarbowego. Kwota tego podatku jest ściśle zależna od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.

-Solidaritätszuschlag (podatek solidarnościowy) – podatek ten płacony jest wyłącznie przez pracowników Landów zachodnich. Jego podstawą jest dążenie do zmniejszenia różnic w infrastrukturze pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią Niemiec. Jego wysokość to 5,5% wysokości podatku dochodowego.

-Kirchensteuer (podatek kościelny) – jest to podatek, który nie obowiązuje powszechnie. Dochody z niego przeznaczone są na Kościół, a płacą go wyłącznie osoby, które deklarują w Niemczech przynależność religijną. Wysokość podatku jest różna w zależności od Landu, w którym się go opłaca – od 8% do 9%.

Stawki podatku dochodowego w Niemczech

Dochody uzyskane na terytorium Niemiec podlegają opodatkowaniu w stawkach zależnych od ich wysokości. W 2017 roku kwotą wolną od podatku jest 8 820 euro oznacza to ni mniej ni więcej, że od dochodów uzyskanych poniżej tej kwoty, pracownik nie zapłaci podatku dochodowego ( w przypadku wspólnego rozliczania się małżeństw kwotę należy pomnożyć razy dwa). Powyżej tej kwoty pracownik zostaje obciążony 15% podatkiem. Najwyższy podatek, jakiego możemy się spodziewać wykonując pracę na terytorium Niemiec to 45%. Obowiązuje on przy dochodach przekraczających kwotę 250 731 euro rocznie.

Klasy podatkowe

O przynależności do konkretnej klasy podatkowej decyduje głównie wysokość wynagrodzenia netto, ale istotny wpływ ma również sytuacja rodzinna podatnika, tj. posiadanie potomstwa, pozostawania w związku małżeńskim lub jego ustanie.

Pierwsza klasa podatkowa obejmuje osoby rozwiedzione, niezamężne, osoby pozostające w separacji, takie, których małżonek przebywa poza granicami Unii Europejskiej oraz osoby owdowiałe, jeżeli od śmierci małżonka minęły dwa lata. Miesięczne wynagrodze wolne od podatku dla osób zakwalifikowanych do tej klasy wynosi 945 euro.

Druga klasa podatkowa obejmuje osoby, które samotnie wychowują jedno lub więcej dzieci i jednocześnie pobierają zasiłek rodzinny lub korzystają z kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadanie dzieci. Od podatku wolne jest wynagrodzenie nie przekraczające 1077 euro.

Do trzeciej klasy podatkowej zaliczamy osoby zamężne, których współmałżonek nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę lub nie należy do piątej klasy podatkowej, osoby zamężne, których małżonek przebywa w jednym z państw UE oraz osoby owdowiałe, jeżeli od śmierci małżonka minął rok. Wolne od podatku jest wynagrodzenie do kwoty 1788 euro.

Do czwartej klasy podatkowej zaliczane są osoby zamężne, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania i zakwalifikowania jednego z małżonków do klasy czwartej. Wynagrodzeniem wolnym od podatku jest tutaj 934 euro.

Do piątej klasy podatkowej zaliczane są osoby zamężne, jeżeli jeden z małżonków zaliczany jest do klasy trzeciej(miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku to 105 euro).

Ehegatten- Splitting czyli  wspólne opodatkowanie małżonków

Małżeństwo i rodzina podlegają specjalnej ochronie porządku publicznego – tak jest uregulowane w ustawie zasadniczej. Aby zapewnić im tę niezbywalną ochronę, Urząd Skarbowy traktuje małżonków inaczej niż osoby samotne i pary, które mieszkają razem bez aktu małżeństwa.

Małżeństwo jest uważane za ,,gospodarczą jedność‘‘. Dlatego małżeństwa są zazwyczaj opodatkowane zgodnie z zasadą wspólnego opodatkowania małżonków (tzw. Ehegatten-Splitting). Pary małżeńskie mają wybór, czy składać osobno, czy łącznie, deklaracje podatkowe. Jeśli zdecydują się na wspólne rozliczenie podatku, ich obciążenie podatkiem dochodowym zostanie obliczone zgodnie ze stopą podziału, która jest zależna od ich dochodów.

Jeżeli jeden z małżonków zarabia więcej niż drugi, ta część dochodu zostaje przeniesiona na drugiego małżonka, tj. ,,podzielona‘‘, tak że ogólna stawka podatkowa jest niższa. Ta procedura zmniejsza progresję taryfy, ponieważ wpływa tylko na połowę dochodu dzielonego przez małżonków. Oszczędności podatkowe wynikające z taryfy dzielącej będą zatem większe, im bardziej dochody małżonków są od siebie różne. Jeżeli obydwoje małżonkowie otrzymają w przybliżeniu równy dochód, będą oni musieli zapłacić taką samą wysokość podatku.

Autor

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo