BLOG

20 wrz 2017

Jak uzyskać licencję transportową w Niemczech

  • Niemieckie prawo transportowe

Fot.: pexels.com

Świadczenie usług w zakresie transportu towarowego wymaga uzyskania zezwolenia. Poprzez transport towarowy niemiecki ustawodawca rozumie prowadzony w ramach działalności gospodarczej lub odpłatny przewóz towarów przy wykorzystaniu pojazdów samochodowych, które wraz z przyczepą posiadają dopuszczalny ciężar całkowity przekraczający 3,5 tony. Przepisy przewidują dwie możliwe licencje – zezwolenie na transport drogowy wyłącznie na terenie Niemiec lub na transport drogowy na terenie całej Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Warunki uzyskania licencji na świadczenie usług w zakresie towarowego transportu samochodowego

Zezwolenie na świadczenie rzeczonych usług udzielane jest przedsiębiorcy, który ma swoją siedzibę na terenie Niemiec, na okres pięciu lat. Aby uzyskać licencję konieczne jest, aby przedsiębiorca oraz osoba, która ma kierować działalnością w zakresie transportu byli osobami godnymi zaufania.

Ustawodawca co prawda nie definiuje tego pojęcia. Niemniej jednak, z całą pewnością powinna być to osoba ciesząca się zaufaniem oraz taka, która nie postępuje wbrew prawu oraz zasadom współżycia społecznego. Kolejną przesłanką uzyskania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie transportu towarowego jest posiadanie przez przedsiębiorstwo płynności finansowej. Wraz ze złożeniem wniosku o wydanie licencji, przewoźnik zobowiązany jest do wykazania posiadania środków pieniężnych w wysokości 9 tys. Euro za pierwszy z pojazdów oraz 5 tys. Euro za każdy kolejny pojazd. Często wystarczy przedłożenie zaświadczenia  od doradcy podatkowego lub z banku. Ostatnią niezbędną przesłanką jest posiadanie przez przedsiębiorcę lub osobę ustanowioną do kierowania działalnością odpowiednich kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem. Uzyskanie certyfikowanych kompetencji zawodowych wiąże się ze zdaniem egzaminu przeprowadzanego przez Izbę Przemysłowo–Handlową bądź z nieprzerwaną dziesięcioletnią praktyką zawodową przed 04-12-2009 r. Akceptowane są również certyfikaty kompetencji zawodowych uzyskane w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy termin ważności wydanego zezwolenia minął, zostaje ono przedłużone na czas nieokreślony, jeśli przedsiębiorca nadal spełnia powyższe warunki.

Procedura uzyskania licencji

Przy spełnieniu wszystkich wyznaczonych warunków należy złożyć wniosek o wydanie licencji na świadczenie usług w zakresie transportu towarowego. Wniosek należy złożyć do miejskiego bądź powiatowego urzędu do spraw komunikacji, który jest miejscowo właściwy zgodnie z siedzibą przedsiębiorstwa. Wraz z wnioskiem należy uiścić opłatę, która jest różna w poszczególnych landach. Jej wysokości to około 300 Euro opłaty podstawowej oraz około 55 Euro za każdy pojazd, który jest zgłaszany. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o środkach pieniężnych, zaświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Miasta, Kasy Chorych, Kasy Ubezpieczeń Wypadkowych oraz Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o niekaralności (dotyczące przewoźnik i osoby wyznaczonej do kierowania zakładem), zaświadczenie z rejestru kierowców (również dotyczące przewoźnika i kierownika) oraz certyfikat kwalifikacji zawodowych. W przypadku zatrudniania osoby do kierowania zakładem należy przedłożyć zawartą z nią umowę. W zależności od formy prowadzenia działalności konieczne może być również dołączenie wypisu z rejestru handlowego bądź umowy spółki.

Należy pamiętać, że osoby wykonujące transport zobowiązane są do posiadania przy sobie przez cały okres przejazdu wymaganych uprawnień wraz z certyfikatem odnoszącym się bezpośrednio do pojazdu i do okazania tych dokumentów w razie kontroli. Dodatkowo niezbędne jest posiadanie listu przewozowego lub innego dokumentu, w którym wymieniony został przewożony towar, miejsce załadunku i rozładunku oraz zleceniodawca.

Transgraniczny  transport towarów realizowany przez przedsiębiorców spoza Niemiec

Przedsiębiorstwo, którego siedziba znajduje się poza terenem Niemiec, zwolnione jest z obowiązku uzyskania licencji, jeżeli posiada licencję obejmującą kraje członkowskie Unii Europejskiej, zezwolenie wydane przez inne państwo lub zezwolenie na przeprowadzkę na podstawie zezwolenia CEMT lub adnotację UB MEDIA.

Korzyści z posiadania licencji na świadczenie usług transportowych

Ponieważ procedura uzyskania licencji transportowej wyłącznie na terytorium Niemiec i tej uprawniającej do transportu na terenie UE i EOG jest dość podobna, większość przedsiębiorców decyduje się na licencję wspólnotową. Główną korzyścią płynącą z posiadania rzeczonego zezwolenia jest możliwość prowadzenia działalności nie tylko w kraju rejestracji, ale poszerzenie jej na kraje członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Autor

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo