BLOG

08 sie 2017

Koszty postępowania egzekucyjnego w Niemczech

  • Dochodzenie wierzytelności w Niemczech

Fot.: pixabay.com

Koszty postępowania egzekucyjnego

Postępowanie egzekucyjne w Niemczech uzależnione jest od uzyskania prawomocnego wyroku. Jednym z częściej spotykanych sposobów egzekucji jest egzekucja z nieruchomości należących do dłużnika. W tym przypadku komornik zobowiązany jest uzyskać nakaz rewizji pomieszczeń wydawany przez sąd. Najbardziej celowym jest prowadzenie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika lub z wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Zasada zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego między stronami

 Zgodnie z §788 ust 1 zd. 1 ZPO dłużnik ponosi koszty czynności egzekucyjnych, jeżeli są one niezbędne w rozumieniu § 91 ZPO. W szczególnych przypadkach dłużnikowi przysługuje od wierzyciela zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego np. w przypadku, gdy wierzyciel wnioskuje o przeprowadzenie niedopuszczalnych czynności, a dłużnik musi podjąć kroki, aby się przed nimi bronić.

Dłużnik zobowiązany jest ponieść tylko te koszty egzekucji, które zostały poniesione bezpośrednio w celu przeprowadzenia lub przygotowania czynności egzekucyjnej i były konieczne. Wobec tego koszty związane z egzekucją wyłącznie pośrednio nie muszą być zwracane. To samo tyczy się kosztów działań, których celem nie było zaspokojenie roszczenia wierzyciela. Do kosztów podlegających zwrotowi należy zaliczyć te, które ponosząca je osoba przy rozsądnej ocenie sytuacji w chwili ich wydatkowania mogła obiektywnie uznać za celowe i niezbędne. Wyłączone są koszty egzekucji niedopuszczalnej, bezcelowej lub przedwczesnej. Te koszty ponosi wyłącznie wierzyciel.

Z egzekucją przedwczesną mamy do czynienia, kiedy wierzyciel nie wskazał dłużnikowi terminu na dobrowolne spełnienie należnego świadczenia, albo, mimo jego wyznaczania, wszczął egzekucję zanim termin bezskutecznie upłynął.

 Egzekucja obowiązku zwrotu kosztów

Koszty postępowania egzekucyjnego są egzekwowane razem z wymaganym roszczeniem. Wierzyciel zobowiązany jest przedstawić organowi egzekucyjnemu kalkulację kosztów, którą organ analizuje pod kątem niezbędności i celowości. Organ może wezwać wierzyciela do dostarczenia szczegółowego wykazuj kosztów i dowodów ich poniesienia. Wierzyciel może zaskarżyć kalkulacje kosztów komornika w drodze skargi na sposób egzekucji.

Dodatkowo wierzyciel może wnieść o odrębne ustalenie kosztów egzekucji i dochodzić ich na podstawie rzeczonego rozstrzygnięcia. Dla odrębnych ustaleń kosztów właściwy jest sąd egzekucyjny, w którego obrębie dana czynność egzekucyjna była podejmowana, a w przypadku zakończenia postępowania egzekucyjnego właściwym jest sąd, w którego okręgu została podjęta ostatnia czynność w postępowaniu egzekucyjnym.

Zwrot kosztów egzekucji po uchyleniu tytułu

W przypadku, gdy tytuł wykonawczy, stanowiący podstawę egzekucji, został uchylony wszelkie poniesione przez dłużnika koszty są mu zwracane. Jednak warunkiem jest, aby tytuł został uchylony z tego powodu, że już w chwili powstania kosztów egzekucyjnych dochodzone roszczenie było nieuzasadnione lub powództwo było niedopuszczalne.

Zwrot kosztów egzekucyjnych na zasadzie słuszności

Koszty pewnych czynności dokonywanych w ramach egzekucji roszczenia mogą być przez sąd nakładane na wierzyciela, jeżeli odpowiada to zasadzie słuszności. Dzieje się tak w przypadku postępowania o udzielenie ochrony przed egzekucją oraz postępowania w przedmiocie zajęcia wierzytelności dłużnika wobec trzeciodłużnika.

Koszty egzekucji prowadzonej przez komornika

Z działalnością komornika związane są koszty stanowiące opłaty i wydatki. Komornik zobowiązany jest do wstępnej kalkulacji wysokości kosztów i zatrzymania ich. Jednak może nimi dysponować dopiero po przekazaniu odpowiedniemu organowi należnej części opłat. Komornikowi przysługuje opłata za wykonanie każdej czynności, za czynności, których wykonanie konieczne było w niedzielę, święta lub w nocy, komornikowi przysługuje opłata podwójna. Z tytułu wydatków przysługuje mu ryczałt lub zwrot faktycznie poniesionych kosztów. Roszczenie o zapłatę opłaty egzekucyjnej od wniosku egzekucyjnego jest wymagalne, gdy wniosek został wykonany. Nie ma tutaj znaczenia wynik postępowania. Jeżeli spłata roszczenia przez dłużnika jest dokonywana w ratach, a co za tym idzie postępowanie ulega przedłużeniu, opłaty mogą być pobierane zaliczkowo.

Autor

Paweł Szlucho

adwokat niemiecki - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo