BLOG

09 mar 2017

Odpowiedzialność członków zarządu niemieckiej spółki z o.o. [GmbH]

  • Niemieckie prawo spółek

(Fot.: pexels.com)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej przewidzianych przez niemieckie prawo spółek handlowych. Warto podkreślić, że jest to też jedna z najchętniej wybieranych form prowadzenia własnego biznesu w Niemczech. Co ważne, niemiecka spółka z o.o. posiada osobowość prawną, może zatem pozywać, być pozywaną, czy też nabywać rzeczy na własność itp. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może stworzyć dowolna liczba wspólników, przy czym możliwe jest także założenie jej przez jedną osobę. Należy zauważyć, że wspólnik może pełnić jednocześnie funkcję członka zarządu. Każdy, kto chciałby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialności powinien liczyć się z tym, że przewidziany w ustawie minimalny kapitał zakładowy wynosi 25 tysięcy euro. Umowa spółki z o.o. prawa niemieckiego wymaga formy aktu notarialnego.

Odpowiedzialność członków zarządu jako cecha charakterystyczna spółki z o.o.

Niewątpliwie wyróżnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego jest kwestia odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Istnieją określone sytuacje, kiedy członkowie spółki będą odpowiadali osobiście za zobowiązania spółki. Przepisy prawa polskiego przewidują natomiast, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce będzie nieskuteczna, członkowie zarządu będą ponosić odpowiedzialność solidarną za zobowiązania tej spółki. Takiego rozwiązania nie zawierają przepisy prawa niemieckiego.

Ponadto członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego zobowiązani są sprawować nadzór nad tym, czy zadania spółki są realizowane prawidłowo i właściwie.

Zgodnie z tym, co stanowi prawo niemieckie, wierzyciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien udowodnić wszelkie możliwe przesłanki, które świadczą o tym, że roszczenie przeciwko członkowi zarządu jest zasadne. Przykładowo taką przesłanką może być fakt, że za późno złożony został wniosek o upadłość, przy czym spóźniony wniosek pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym ze szkodą, która powstała.

Bezpośrednią odpowiedzialnością członków zarządu niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje § 823 ust. 2 BGB [niemieckiego kodeksu cywilnego]. Zgodnie z linią orzeczniczą Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, członkowie zarządu są zobligowani do kontrolowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Nadto to właśnie na nich spoczywa powinność podjęcia decyzji dotyczącej tego, czy wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego powinien zostać złożony. Jeżeli więc w przedsiębiorstwie sytuacja ekonomiczna się pogarsza, w obliczu kryzysu zarząd ma obowiązek dokonać zestawienia stanu majątku i przeanalizowania finansowej sytuacji przedsiębiorstwa. W konsekwencji, jeżeli zarząd stwierdzi, że jest szansa i możliwość na kontynuowanie działalności z powodzeniem, przedsiębiorstwo powinno funkcjonować normalnie. Podkreślenia wymaga fakt, że kluczowy jest punkt widzenia w danym, konkretny momencie, a jeżeli zajdzie taka konieczność, członkowie zarządu muszą zdecydować się na specjalistyczną poradę. Jeżeli wskazane powyżej obowiązki zostaną spełnione, odpowiedzialność na podstawie § 823 ust. 2 BGB w zw. z art. 15a niemieckiej ustawy o upadłości, niem. Insolvenzordnung) zostaje wyłączona.

Autor

Miłosz Trojan

adwokat (adwokat niemiecki) - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo