BLOG

22 lut 2017

Umowa o wykonywanie robót budowlanych w Niemczech

  • Uncategorized

Fot.: pexels.com

Umowa o wykonywanie prac budowlanych z reguły jest umową o dzieło. Przepisy prawne dotyczące stosunku prawnego są uregulowane w niemieckim kodeksie cywilnym -Bürgerliches Gesetzbuch „BGB”.  Kodeks cywilny BGB nie różnicuje umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane. Umowy budowlane podlegają przepisom umowy o dzieło według § 631  BGB. Wedle powołanego przepisu kodeks definiuje umowę o dzieło w następujący sposób: przedsiębiorca zobowiązuje się do wykonania przyrzeczonego dzieła a zamawiający do uiszczenia umówionego wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o dzieło może być wykonanie albo zmiana jakiejś rzeczy, jak również inny skutek, jaki ma zostać osiągnięty przez pracę lub świadczenie usług. Elementem umowy jest wynagrodzenie. Zgodnie z przepisami BGB wynagrodzenie uważa się za milcząco umówione, jeżeli stosownie do okoliczności można się spodziewać wykonania dzieła tylko za wynagrodzeniem. Natomiast jeśli wynagrodzenie nie jest oznaczone należy uważać za umówione wynagrodzenie podług taksy, o ile taksa istnieje, a w braku taksy takie wynagrodzenie, jakie jest w zwyczaju. Stronami takiej umowy jest zleceniodawca i zleceniobiorca. Zleceniodawca określa rodzaj i zakres danej umowy i po nawiązaniu korzystnej współpracy podpisuje umowę ze zleceniobiorcą.

Elementami składowymi takiej umowy są:

  • detaliczne zestawienie zadań do wykonania;
  • podanie terminów wykonania poszczególnych zadań;
  • koszty;
  • gwarancje;
  • ustalenie odpowiedzialności za wykonane zadania;
  • możliwości wypowiedzenia umowy;
  • prawo użytkowania;
  • uzgodnienia dotyczące zapłaty.

Bez wszystkich wymienionych elementów nie można mówić o pełnowartościowej umowie, ich brak może nieść to za sobą nieprzyjemne konsekwencje prawne, dlatego tak ważne jest dopilnowanie, aby sporządzona umowa zawierała wszystkie niezbędne elementy i nie budziła żadnych zastrzeżeń prawnych.

Szczegółowe regulacje praw i obowiązków stron umowy o roboty budowlane zawarte są w przepisach znormalizowanych warunków zlecenia i wykonawstwa robót budowlanych – Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB. Znormalizowane warunki zlecenia i wykonawstwa robót budowlanych nie są ustawą, lecz ogólnymi warunkami umów opracowanymi przez Niemiecką Komisję do Spraw Zleceń i Wykonawstwa Prac Budowlanych – Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen.

Część pierwsza VOB/A składa się z przepisów dotyczących przetargu, jak i udzielania zleceń. Inwestorzy publiczni są zobowiązani ustawowo do stosowania reguł VOB w procesie wyboru przyszłego kontrahenta i zawierania z nim umowy.

Druga część VOB/B określa szczegółowe regulacje dotyczące praw i obowiązków stron na etapie wykonania umowy o roboty budowlane i jest ukierunkowana na racjonalne rozwiązanie sytuacji, która szczególnie często pojawia się w trakcie realizacji umowy.

Trzecia część VOB/C zawiera ogólne techniczne warunki umów. Normy te są opatrzone numerami DNI, poczynając od DIN 18299 zawierają ogólne normy dla prac budowlanych wszelkiego rodzaju. Następne DIN określają normy techniczne i wykonawcze dotyczące poszczególnych  branż. Regulacje zawarte w VOB/C nie dotyczą wyłącznie standardów technicznych. Zawierają także postanowienia regulujące zakres danej usługi, usługi dodatkowe, świadczenia poboczne, a także aspekty związane z ich rozliczeniem i wynagrodzeniem. Dlatego regulacje zawarte w VOB/C określone są również jako nietypowe DIN.

Ze względu na inne regulacje i konsekwencje prawne bardzo ważną kwestią jest ustalenie czy dany kontrakt ma podlegać tylko przepisom BGB czy też jego treścią mają być przepisy VOB/B i VOB/C. Z powodu daleko idącej odmienności uregulowań przyjęło się zróżnicowanie kontraktów o przeprowadzenie robót budowlanych na umowy w oparciu o przepisy BGB i na umowy z zastosowaniem VOB.

Autor

Paweł Szlucho

adwokat niemiecki - Rechtsanwalt - Vokietijos advokatas

linkedinLogo